Uchwały w 2006 roku

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2006

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 stycznia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów II stopnia na kierunku rolnictwo.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego kierunku turystyka i rekreacja.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad rekrutacji na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego na realizację projektu: Przebudowa Domu Kultury w Rzeszowie na potrzeby Instytutu Muzyki w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego na realizację projektu: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego Resovii w Rzeszowie (poprawa stanu bezpieczeństwa) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uczelnianego Centrum Informatycznego.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 23 lutego 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za:
  1. Zajęcia na studiach niestacjonarnych.
  2. Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce.
  3. Powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w  nauce.
  4. Zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
  5. Zajęcia nieobjęte planem studiów oraz szczegółowych warunków obniżania lub umarzania opłat.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 marca 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zwiększenie limitu kredytu na rachunku bieżącym Uczelni.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 kwietnia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UR za 2005 r.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 maja 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2007/2008.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia budżetu Uczelni na 2006 r.
 3. Uchwała Senatu w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania finansowego w ramach poręczenia majątkowego na zabezpieczenie projektu: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w  obszarze agrobiznesu w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy).
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu: Wyposażenie Instytutu Fizjoterapii UR przy ul. Warszawskiej 26 A w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania finansowego celem realizacji konkursu na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego pod nazwą Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i Nanoelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie oraz wykonania pełnej dokumentacji technicznej obiektu.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania finansowego celem opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację projektu: Modernizacja Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego dla potrzeb wdrażania nowych technologii rolniczych i przemysłu spożywczego Rzeszów-Zalesie-Krasne.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 czerwca 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania Statutu Uczelni do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmodyfikowania składu Komisji Wyborczej.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Uczelnianego Centrum Informatycznego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia przez Uczelnię nieruchomości położonych w  Weryni, z przeznaczeniem na cele naukowo-dydaktyczne.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 września 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentami studiów niestacjonarnych i regulującej warunki odpłatności.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów i stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.
 4. Uchwała Senatu w sprawie nadania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu imienia Królowej Jadwigi.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 października 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 listopada 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Vladimirowi Babčákowi.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Waleremu Skotnemu.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Františkowi Mihinie.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 15 grudnia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2006 r.