Uchwały w 2007 roku

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2007

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 stycznia 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania sali seminaryjnej nr 2 (Wydział Prawa, ul. Grunwaldzka) imienia profesora Tomasza Opasa.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Rektora prof. dra hab. Włodzimierza Bonusiaka zobowiązania wekslowego w celu spełnienia wymogu formalnego, związanego z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: Utworzenie na terenie całego kraju sieci Centrów Kształcenia na Obszarach Wiejskich.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego udzielająca zgody na zaciągnięcie przez Rektora prof. dra hab. Włodzimierza Bonusiaka zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy na dofinansowanie projektu: Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Adaptacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w  Iwoniczu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia w uchwale z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 5. Uchwała – stanowisko Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z reformą kształcenia nauczycieli.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorom: Feliksowi Kirykowi i  Józefowi Szajnie oraz powołania recenzentów dorobku naukowego kandydatów.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki UR mgr Krystyny Serwatko.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kierunku grafika na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 9. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kierunku administracja na Wydziale Prawa.
 10. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kierunku informatyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 11. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kierunku turystyka i rekreacja (studia II stopnia) na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 12. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kierunku ratownictwo medyczne na Wydziale Medycznym.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 22 lutego 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia doktoranckie na kierunku socjologia (Wydział Socjologiczno-Historyczny) w roku akademickim 2007/2008.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego: termomodernizacja budynków dydaktycznych i domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów i stopnia na kierunku kulturoznawstwo (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Decentralizacji i  Finansów.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 marca 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (studia i stopnia) na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Uniwersytet Rzeszowski prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w  Rzeszowie-Zalesiu, w obrębie 209, oznaczonych jako działki nr 2746/2, 2746/4, 2754, 2756, 2757, 2758, 2759/1, 2759/3, 2759/6, 2762, 2763 oraz prawa wieczystego użytkowania działki nr 2759/2 (...) z przeznaczeniem na działalność dydaktyczno-rozwojową i naukową Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez UR prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza, z przeznaczeniem na cele badawczo-rozwojowe i dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zezwalająca JM Rektorowi prof. dr. hab. Włodzimierzowi Bonusiakowi na zawarcie umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 1060 nauczycieli zatrudnionych w województwie podkarpackim, przygotowują­cych do nauczania drugiego przedmiotu.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na i kwartał 2007 r.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z uzyskaniem uprawnień do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustawy lustracyjnej.
 9. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych.
 10. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 kwietnia 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (w działalności dydaktycznej) na 2007 r.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia z 31 maja 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2006 r.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2007 r.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów II stopnia na kierunku politologia.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii studiów II stopnia na kierunku biotechnologia.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Józefowi Szajnie.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Feliksowi Kirykowi.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/2009.
 9. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009.
 10. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za:
  1. Zajęcia na studiach niestacjonarnych.
  2. Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce.
  3. Powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce.
  4. Zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
  5. Zajęcia nieobjęte planem studiów oraz szczegółowych warunków obniżania lub umarzania opłat.
 11. Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie (3 uchwały).

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 21 czerwca 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego akceptująca decyzje poszczególnych rad wydziałów w sprawie określenia warunków zakończenia studiów i i II stopnia.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Márii Bujňákovej.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Jurijowi Makarowi.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Markowi Jačovowi.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji Międzywydziało­wego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w zakresie fizyki technicznej (specjalność fizyczna inżynieria środowiska).

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 września 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego aprobująca wniosek Instytutu Muzyki UR w kwestii poparcia kandydata z Akademii Muzycznej w Katowicach do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego wyrażająca zgodę na rozpoczęcie inwestycji: kompleks naukowo-dydaktyczny w Rzeszowie-Zalesiu (dotowanej z funduszy unijnych).
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego wyrażająca zgodę na rozpoczęcie inwestycji przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie (dotowanej z funduszy unijnych).
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego wyrażająca zgodę na rozpoczęcie inwestycji przy ul. Warzywnej w  Rzeszowie (dotowanej z funduszy unijnych).
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia kandydatów z UR do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przyjęcia Regulaminu Samorządu Studentów i Regulaminu Samorządu Doktorantów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 października 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w uchwale z 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za:
  1. Zajęcia na studiach niestacjonarnych.
  2. Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce.
  3. Powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce.
  4. Zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
  5. Zajęcia nieobjęte planem studiów oraz szczegółowych warunków obniżania lub umarzania opłat.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 listopada 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie prowizorium budżetowego na 2008 r.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów i stopnia na kierunku architektura krajobrazu, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zamiany działek między UR i Miastem Rzeszów.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się przez Uczelnię na rzecz Gminy Miasto Rzeszów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w Rzeszowie (obręb 209 Zalesie).
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia w UR (wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Instytutem Katalizy i Fizyko-Chemii Powierzchni PAN w  Krakowie) „Konsorcjum Nanotech”.
 7. Uchwała Senatu w sprawie nadani Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Zbigniewowi Zioło.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w uchwale z 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.
 9. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w uchwale z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 10. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przeprowadzenia w UR zadań wynikających z programu „Zdolny Uczeń” (zleconego przez MEN).

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 20 grudnia 2007 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wydzielenia ze struktury Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych – powstania Wydziału Sztuki.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2008-2012.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie współpracy z uczelniami zagranicznymi.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.