Strategia Rozwoju

 


Uchwała nr 59/03/2021
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego
na lata 2021-2030


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021, poz.478) oraz § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia:


§ 1
Uchwalić i przyjąć do realizacji przedstawioną Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2021-2030.
§ 2
Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2021-2030 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§ 4
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Rektor