Walery Skotny

Walery Skotny

Urodził się 22.04.1948 r. W 1966 r. ukończył (ze złotym medalem) średnią szkołę. W 1973 r. rozpoczął studia w Państwowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie na Wydziale Filozoficznym. Za nieprzeciętne wyniki w nauce otrzymał m.in. międzynarodowe stypendium im. D. Bertata. W  r. 1978 został skierowany do pracy - jako wykładowca - do Uniwersytetu w  Drohobyczu.

W 1986 r. obronił pracę doktorską ,,Logiczno-gnoseologiczna analiza procesu kształtowania obiektu teoretycznego wiedzy przyrodniczo-naukowej", w roku 2003 obronił rozprawę habilitacyjną ,,Racjonalizm i irracjonalizm w nauce i  oświacie". 14 stycznia 2004 r. nadano mu stopień dra hab. nauk filozoficznych w specjalności filozofia społeczna i filozofia historii. Tytuł profesora uzyskał w 1992r.

Jest członkiem kilku rad naukowych ds. obron prac doktorskich i habilitacyjnych z  filozofii: Rady Naukowej w Instytucie Szkolnictwa Wyższego Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Rady Naukowej w Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki, Rady Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego ,,Politechnika Kijowska".

W październiku 1988 r. prof. W. Skotny został rektorem Uniwersytetu w Drohobyczu. Prof. W. Skotny zajmuje się problematyką filozoficznych związków racjonalności i irracjonalności w oświacie oraz podstawowej poboczną analizą fundamentalnych zagadnień filozofii. Jest pomysłodawca i współautorem prac: Kultura ukraińska: historia i współczesność, Wykłady z historii światowej i narodowej, Encyklopedia ekonomiczna (w 3 tomach), monografii: Racjonalizm i irracjonalizm w nauce i  oświacie, Filozofia oświaty: egzystencja irracjonalnego i racjonalnego oraz podręcznika Filozofia: kurs historyczny i systemowy.

W licznych artykułach bada aspekty kształtowania osobowości w procesie wychowawczo-edukacyjnym, socjalno-psychologiczne podstawy uczenia się studentów oraz młodzieży szkolnej, analizuje (pod wzglądem filozoficznym) człowieka, a szczególnie przyszłego nauczyciela, w kontekście szkoły i oświaty oraz edukacji uniwersyteckiej. Bada racjonalne zasady procesu kształcenia, wykorzystuje w  praktyce systemowe modele racjonalnego i irracjonalnego kształtowania osobowości w warunkach systemu oświaty na Ukrainie, przedstawia istotę racjonalistycznych tendencji rozwoju oświaty. Analizuje wybrane aspekty racjonalizmu jako historycznej tendencji rozwoju oświaty, prezentuje podstawy intelektu i  inteligencji w  oświacie, bada czynniki historyczno-kulturowe w stosunkach ukraińsko-polskich.

Prof. W. Skotny jest inicjatorem i uczestnikiem wielu europejskich konferencji naukowych, znanym w wielu krajach organizatorem międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich, członkiem Akademii Nauk Szkoły Wyższej, zasłużonym pracownikiem oświaty na Ukrainie, kawalerem Orderu IV stopnia ,,Za osiągnięcia w  pracy".