Ceremoniał

REGULAMIN
CEREMONIAŁU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


WPROWADZENIE
Niniejszy regulamin jest zbiorem reguł i przepisów, określających obowiązujące formy i tryb postępowania przedstawicieli społeczności akademickiej w oficjalnych uroczystościach w Uniwersytecie Rzeszowskim.
Regulamin ma na celu utrwalenie ceremoniału akademickiego, kształtowanego w Uniwersytecie poprzez kultywowanie tradycji uniwersyteckiej i poszanowanie znaków oraz symboli w nim stosowanych.
Rozdział I
SYMBOLE AKADEMICKIE
§1
Godłem Uniwersytetu jest wizerunek orła króla Kazimierza Wielkiego wpisanego w okrąg z napisem wokół: Universitas Ressoviensis. Wzór godła, przyjęty uchwałą Senatu UR, przedstawia załącznik nr 1 do Statutu UR.
§2
Pieczęć uroczysta Uniwersytetu Rzeszowskiego – tradycyjnie tłoczona, wykonana w metalu – wyobraża godło Uniwersytetu oraz nosi otokowy napis: Universitas Ressoviensis.
Używana jest przez Rektora w uroczystych aktach. Pieczęć przechowywana jest Biurze Rektora.
§3
1. Sztandar Uniwersytetu prawą stronę ma barwy czerwonej, a na niej orzeł srebrny w złotej koronie według pieczęci majestatowej króla Kazimierza Wielkiego z 1336 r. Wokół orła srebrny napis minuskułą gotycką – Universitas Ressoviensis.
Lewa strona sztandaru ma kolor niebieski, a na niej w kolorze srebrnym postać króla Kazimierza Wielkiego siedzącego na tronie także według pieczęci majestatowej. Wokół wizerunku króla napis srebrny – Uniwersytet Rzeszowski (wzór sztandaru przedstawia załącznik nr 1 do Statutu UR).
2
2. Sztandar Uniwersytetu jest noszony przez poczet sztandarowy, składający się z dwóch studentek i jednego studenta, występujących w czapkach akademickich, szarfach biało-czerwonych, białych rękawiczkach. Studentki ubrane są w białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice, natomiast student ubrany jest w białą koszulę, czarny lub granatowy garnitur i krawat w kolorze garnituru.
3. Poczet sztandarowy występuje w czasie uroczystości uniwersyteckich, takich jak: inauguracja, promocja doktorów i doktorów habilitowanych, nadanie godności doktora honoris causa i profesora honorowego, przekazanie władzy rektorskiej oraz innych uroczystości.
4. Na podstawie decyzji Rektora, sztandar Uniwersytetu może występować w czasie uroczystości państwowych odbywanych poza terenem Uniwersytetu, pogrzebów zasłużonych pracowników Uniwersytetu oraz w innych uzasadnionych okolicznościach.
5. Sztandar przechowywany jest w Sali Senatu.
§4
Logo Uniwersytetu stanowią białe stylizowane litery UR na ciemnogranatowym tle, ułożone na planie krzyża kawalerskiego (wzór przedstawia załącznik nr 1 do Statutu UR).
Szczegółowe zasady używania logo określa Księga identyfikacji wizualnej UR.
§5
Flaga ma kolor granatowy lub biały z sygnetem Uniwersytetu w górnej jej części.
§6
1. Barwami Kolegiów są: Nauk Humanistycznych - bordowy, Nauk Medycznych - miodowy, Nauk Przyrodniczych - malachitowy, Nauk Społecznych – śliwkowy.
2. Barwę Kolegium określa Senat na wspólny wniosek Rady Naukowej Kolegium i Rady Dydaktycznej Kolegium.
§7
Wszystkie ważniejsze wydarzenia w historii Uniwersytetu Rzeszowskiego odnotowane są w Kronice Uniwersyteckiej, której prowadzeniem zajmuje się pracownik Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kronika Uniwersytetu przechowywana jest w Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3
§8
1. Znamienici goście odwiedzający Uniwersytet mogą dokonywać wpisu w Księdze Pamiątkowej, znajdującej się w gabinecie Rektora.
2. Pieczę nad Księgą Pamiątkową sprawuje Dyrektor Biura Rektora.
Rozdział II
STRÓJ I INSYGNIA AKADEMICKIE
§9
1. Strój rektorski składa się z togi rektorskiej koloru czerwonego z peleryną gronostajową i ciemnoczerwonymi aksamitnymi obszyciami rękawów, czerwonego biretu i czerwonych rękawiczek. Na pelerynie Rektor nosi łańcuch rektorski, w ręce berło rektorskie, a na palcu pierścień.
2. Były rektor ma prawo do używania togi w kolorze czerwonym i czerwonego biretu.
3. Strój prorektorów stanowią togi czarne z czerwonymi pelerynami, obszytymi futrem gronostajowym i ciemnoczerwonymi aksamitnymi obszyciami rękawów oraz ciemnoczerwone birety i rękawiczki. Na pelerynie prorektorzy noszą łańcuchy prorektorskie.
4. Dziekani używają tóg barwy czarnej z aksamitnymi pelerynami w barwach kolegium i aksamitnymi mankietami w barwach kolegium, czarnych sukiennych biretów i czarnych rękawiczek. Dziekani noszą na pelerynie łańcuch dziekański.
5. Prodziekani używają tóg barwy czarnej z czarnymi pelerynami z aksamitnymi obszyciami w barwach kolegium i aksamitnymi mankietami w barwach kolegium, czarnych sukiennych biretów i czarnych rękawiczek.
6. Dyrektor Szkoły Doktorskiej używa czarnej togi z czarną, aksamitną pelerynką, czarnego biretu i czarnych rękawiczek (toga profesorska). Na pelerynie nosi odpowiedni do stanowiska łańcuch.
§10
1. Profesorowie, profesorowie honorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego i doktorzy habilitowani używają podczas uroczystości uniwersyteckich określonych w § 15 Statutu czarnej togi z czarną, aksamitną pelerynką, czarnego biretu i czarnych rękawiczek.
4
2. Doktorzy podczas uroczystości uniwersyteckich używają czarnej togi, czarnego biretu i czarnych rękawiczek.
3. Osoby uhonorowane tytułem doktora honoris causa używają podczas uroczystości uniwersyteckich togi w kolorze granatowym z granatową pelerynką z jaśniejszymi obszyciami, granatowych rękawiczek i granatowego biretu.
4. Laudator, podczas promocji doktora honoris causa lub profesora honorowego, używa czarnej togi z czarną, aksamitną pelerynką, czarnego biretu i czarnych rękawiczek.
5. Osoba wygłaszająca wykład/profesor podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego używa czarnej togi z czarną, aksamitną pelerynką, czarnego biretu i czarnych rękawiczek.
6. Do uroczystego stroju akademickiego w czasie uroczystości uczelnianych mogą być przypięte posiadane ordery i odznaczenia.
§11
1. Insygniami Rektora są łańcuch, berło i pierścień.
2. Insygniami prorektorów, dziekanów i Dyrektora Szkoły Doktorskiej są odpowiednie łańcuchy.
3. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł: Magnificencja (Rector Magnificus).
4. Prorektorowi ds. Kolegium przysługuje honorowy tytuł: Szacowny (Honestus).
5. Senatowi przysługuje honorowy tytuł: Prześwietny (Perspectabilis).
6. Dziekanowi Kolegium przysługuje honorowy tytuł: Świetny (Spectabilis).
7. Radzie Naukowej Kolegium i Radzie Dydaktycznej Kolegium przysługuje honorowy tytuł: Wysoka (Honorabilis).
Rozdział III
MIEJSCA TRADYCJI
§12
1. Dla zachowania pamięci o szczególnych wydarzeniach oraz osobach zasłużonych dla Uniwersytetu Senat może nazwać ich imieniem określone obiekty lub ich części, które stają się miejscami tradycji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Szczególnymi miejscami tradycji Uniwersytetu Rzeszowskiego są:
a. Sala Senatu ze sztandarem i portretami rektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
5
b. tablice pamiątkowe.
3. Miejscom tradycji należy się szczególny szacunek ze strony członków społeczności akademickiej.
Rozdział IV
POCHÓD REKTORSKI
§13
Pochód rektorski jest częścią galowych uroczystości akademickich i biorą w nim udział Rektor, prorektorzy, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dziekani, Senat oraz inni przedstawiciele społeczności akademickiej, stosownie do uroczystości, w strojach akademickich.
§14
Pochód poprzedza poczet sztandarowy.
§15
Uporządkowanie pochodu jest następujące:
1. Przed pocztem sztandarowym zajmują miejsce pedle z laskami rektorskimi, ubrani w togi, berety i rękawiczki w kolorze ciemnoniebieskim.
2. Po poczcie sztandarowym idą doktorzy według starszeństwa promocji, od najmłodszych do najstarszych.
3. Po doktorach zajmują miejsce według starszeństwa, od najmłodszych do najstarszych, doktorzy habilitowani i profesorowie.
4. Następnie zajmują miejsce goście niemający prawa do używania togi, jeśli biorą udział w pochodzie, od najniższej do najwyższej rangi.
5. Goście mający prawo używania togi zajmują kolejne miejsca w pochodzie, według takiego samego porządku, jaki został ustalony w ust. 1 i 2.
6. Następnie idą członkowie Senatu, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dziekani, prorektorzy. Pochód zamyka Rektor.
7. Podczas uroczystości doktora honoris causa lub profesora honorowego, laudator zajmuje miejsce w pochodzie przed prorektorami.
6
8. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego osoba wygłaszająca wykład inauguracyjny zajmuje miejsce w pochodzie przed prorektorami.
§16
Jeśli w pochodzie biorą udział prorektorzy lub rektorzy innych uczelni w strojach akademickich, zajmują miejsca przed prorektorami lub Rektorem, według przyjętego na Uniwersytecie porządku, od najmłodszych do najstarszych.
§17
Jeśli w pochodzie biorą udział dostojnicy państwowi szczebla centralnego (np. minister), zajmują miejsca obok Rektora lub przed nim.
§18
1. Z okazji promocji doktora habilitowanego lub doktora pochód rektorski może być zmniejszony do promowanych, promotorów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekanów, prorektorów i Rektora.
2. Z okazji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa lub profesora honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego pochód rektorski może zostać zmniejszony do: promowanych, recenzentów, laudatorów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekanów, prorektorów, Rektora.
Rozdział V
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
I IMMATRYKULACJA STUDENTÓW, PROMOCJA ABSOLWENTÓW
§19
Pochód rektorski wchodzi do sali, po czym Rektor i Senat zajmują miejsca twarzą do zgromadzonych na uroczystości. Poczet sztandarowy zajmuje miejsce po prawej stronie Senatu. Rektor kładzie berło rektorskie przed sobą.
§20
Uroczystość rozpoczyna hymn państwowy.
7
§21
Rektor wita gości, wymieniając najpierw przedstawicieli centralnych władz państwowych, władz uczelni, a następnie zgodnie z hierarchią przedstawicieli lokalnych władz państwowych, samorządowych, organizacji politycznych i innych zaproszonych gości.
§22
Rektor wygłasza okolicznościowe przemówienie.
§23
Po wystąpieniu Rektora następują przemówienia zaproszonych gości i przedstawiciela samorządu studentów.
§24
1. Podczas inauguracji dokonuje się symbolicznego przyjęcia w poczet studentów Uniwersytet Rzeszowskiego przedstawicieli poszczególnych kierunków/kolegiów, poprzez złożenie ślubowania. Tekst ślubowania zawarty jest w załączniku nr 1.
2. Symbolicznego przyjęcia w poczet studentów można także dokonać podczas specjalnej uroczystości kolegialnej.
3. Przyjęcia w poczet studentów podczas inauguracji roku akademickiego dokonuje Rektor w obecności Senatu, a podczas specjalnej uroczystości kolegialnej w obecności Rady Naukowej Kolegium i Rady Dydaktycznej Kolegium. Rektora może zastąpić prorektor lub Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
§25
Część uroczystości inauguracyjnej, w czasie której odbywa się symboliczne przyjęcie w poczet studentów, prowadzi Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
1. Osoby przyjęte na studia składają ślubowanie, powtarzając za prorektorem jego tekst.
2. Nowo przyjęci studenci podchodzą do Rektora, który berłem dotyka ich w lewe ramię i wygłasza formułę: Przyjmuję cię w poczet studentów Uniwersytetu, po czym Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wręcza studentowi list gratulacyjny.
3. Po zakończeniu tej części uroczystości wykonuje się pieśń akademicką Gaudeamus igitur.
8
4. Przyjęcia w poczet studentów podczas uroczystości kolegialnej dokonuje się analogicznie jak podczas inauguracji roku akademickiego, z tym, że rolę Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia pełni dziekan kolegium.
§26
Podczas inauguracji mogą być wręczane: odznaczenia państwowe i resortowe oraz inne wyróżnienia.
§27
Rektor wygłasza formułę otwarcia nowego roku akademickiego po polsku: Rok akademicki 20../20.. w Uniwersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty i kończy ją zwrotem: Quod felix faustum fortunatumque sit - uderzając trzykrotnie trzymanym pionowo berłem rektorskim.
§28
Wyznaczony profesor lub doktor habilitowany wygłasza wykład inauguracyjny.
§29
Na zakończenie wykonuje się pieśń Gaude Mater Polonia. Pochód rektorski opuszcza salę, zebrani w niej stoją.
§30
1. Promocji absolwentów można dokonać podczas specjalnej uroczystości kolegialnej lub instytutowej (kierunkowej).
2. Decyzja w tej sprawie należy do władz Kolegium.
3. Promocji absolwentów dokonuje Prorektor ds. Kolegium/Dziekan/Dyrektor Instytutu w obecności Rady Naukowej Kolegium lub Rady Dydaktycznej Kolegium.
4. Na zaproszenie władz kolegium w uroczystości może wziąć udział Rektor lub jeden z prorektorów.
5. Przebieg promocji absolwentów określa uchwała Rady Dydaktycznej Kolegium.
9
Rozdział VI
PROMOCJA DOKTORA HABILITOWANEGO LUB DOKTORA
§31
Promocje habilitacyjne i doktorskie odbywają się w dniu święta Uniwersytetu lub w inny dzień ustalony przez Rektora.
§32
Doktorzy habilitowani są ubrani w zwykły strój profesorski, doktorzy w togi doktorskie.
§33
Uroczystość promocji rozpoczyna pieśń Gaude Mater Polonia.
§34
1. Uroczystość otwiera Rektor.
2. Prorektor ds. Kolegium przedstawia krótko sylwetkę naukową doktora habilitowanego.
3. Po prezentacji doktor habilitowany podchodzi do Rektora, który wręcza mu dyplom i gratuluje.
§35
Promocja doktorów ma następujący przebieg:
1. Rektor czyta ślubowanie doktorskie – wszyscy obecni stoją.
2. Po słowach: Haec vos ex animabus vestris sententia spondebitis ac pollicebimini –doktoranci podchodzą kolejno do sztandaru, kładą dwa palce prawej ręki na sztandarze i ślubują: Spondeo ac polliceor.
3. Następnie Prorektorzy ds. Kolegiów w ustalonej kolejności wywołują promotora i doktoranta. Promotor wraz z Prorektorem ds. Kolegium stają naprzeciw doktoranta.
4. Prorektorzy ds. Kolegium odczytuje uchwałę Rady Naukowej Kolegium o nadaniu stopnia naukowego doktora, a następnie promotor nakłada doktorowi biret doktorski i wręcza dyplom.
Teksty ślubowania w języku polskim i łacińskim zawiera załącznik nr 5 do Statutu.
10
§36
W przypadku nieobecności promotora zastępuje go Prorektor ds. Kolegium.
§37
Uroczystość promocji kończy pieśń Gaudeamus igitur.
Rozdział VII
PROMOCJA DOKTORA HONORIS CAUSA
ORAZ UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO
§38
W pochodzie rektorskim promowany doktor honoris causa w odpowiedniej todze wraz z recenzentami i laudatorem w togach profesorskich zajmuje miejsce przed prorektorami i Rektorem.
§39
Rektor wraz z Senatem zasiadają w zwyczajowym porządku, zaś doktor honoris causa wraz z recenzentami i laudatorem zasiadają obok Senatu.
§40
Uroczystość rozpoczyna pieśń Gaude Mater Polonia.
§41
Rektor otwiera uroczystość. Następnie przedstawia się sylwetkę promowanego doktora honoris causa oraz przebieg prac nad przewodem doktorskim wraz z uchwałą Senatu o nadaniu tytułu doktora honoris causa.
§42
Laudator wygłasza laudację.
§43
1. Rektor i Senat wstają, Rektor trzyma berło rektorskie w ręku.
11
2. Do Rektora zbliżają się doktor honoris causa, laudator i recenzenci.
3. Rektor lub prorektor odczytuje treść dyplomu doktora honoris causa.
4. Do Rektora podchodzi Prorektor ds. Kolegium, który wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa. Rektor wręcza doktorowi dyplom, a Prorektor ds. Kolegium nakłada na głowę biret doktorski.
§44
Doktor honoris causa wygłasza krótki wykład.
§45
Uroczystość kończy pieśń Gaudeamus igitur.
§46
Przepisy dotyczące nadania godności doktora honoris causa stosuje się odpowiednio do nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Rozdział VIII
WRĘCZENIE MEDALI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
§47
1. Medal Wielki wręczany jest podczas inauguracji roku akademickiego lub podczas Święta Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Na cześć zasłużonego wygłaszana jest laudacja. Laudatorem jest Rektor bądź osoba wskazana przez Rektora (np. prorektor, wnioskodawca przyznania Medalu).
3. Wręczenia Medalu Wielkiego dokonuje Rektor.
§48
1. Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego wręczany jest podczas inauguracji roku akademickiego, Święta Uniwersytetu Rzeszowskiego, posiedzenia Senatu lub w innych uzasadnionych okolicznościach.
2. Wręczenia Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonuje Rektor lub prorektor.
12
Rozdział IX
PRZEKAZANIE WŁADZY REKTORSKIEJ (PROREKTORSKIEJ, DZIEKAŃSKIEJ)
§49
Uroczystość przekazania władzy rektorskiej odbywa się na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu nowej kadencji zwołanym tylko w tym celu.
§50
1. Rektorzy ustępujący i obejmujący urząd są ubrani w togi rektorskie.
2. Rektor ustępujący ubrany jest ponadto w biret, ma założony łańcuch rektorski, pierścień, w ręku trzyma berło rektorskie.
§51
1. Obaj Rektorzy poprzedzeni przez poczet sztandarowy, senatora seniora ubranego w togę profesorską wchodzą do sali posiedzeń Senatu i siadają obok siebie przy stole prezydialnym.
2. Rektor ustępujący wygłasza mowę.
3. Rektor ustępujący zdejmuje biret, łańcuch rektorski, pierścień oraz odkłada berło rektorskie.
4. Senator senior nakłada łańcuch i biret nowemu Rektorowi oraz wręcza mu berło i pierścień.
5. Rektor obejmujący urząd wygłasza mowę inauguracyjną.
6. W przypadku kiedy urzędujący rektor rozpoczyna kolejną kadencję, senator senior symbolicznie nakłada mu łańcuch i biret oraz wręcza berło i pierścień.
§52
W przypadku, gdy Rektor poprzedniej kadencji nie może być obecny przy przekazaniu władzy rektorskiej, zastępuje go senator senior, który wręcza Rektorowi obejmującemu urząd insygnia władzy rektorskiej.
§53
Uroczystość kończy pieśń Gaudeamus igitur, po czym poczet sztandarowy, obaj Rektorzy oraz senator senior opuszczają salę posiedzeń Senatu.
13
§54
1. Uroczystość przekazania władzy prorektorskiej odbywa się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej Kolegium poprzez przekazanie łańcucha prorektorskiego. Ustępujący prorektor oraz prorektor obejmujący urząd wygłaszają stosowne przemówienia.
2. W przypadku kiedy urzędujący prorektor rozpoczyna kolejną kadencję, najstarszy wiekiem członek odpowiedniej rady symbolicznie nakłada mu łańcuch prorektorski.
Rozdział X
POGRZEB PRACOWNIKA I PRACOWNIKA EMERYTOWANEGO
§55
1. Na wiadomość o śmierci pracownika Uniwersytetu lub osoby szczególnie zasłużonej (doktora honoris causa, profesora honorowego, itd.) ogłaszana jest żałoba przez wywieszenie flag żałobnych na budynku Rektoratu i budynku, w którym zmarły pracował.
2. Rektor zarządza opublikowanie stosownego nekrologu, który ukazuje się w miejscowej prasie.
3. Na uroczystość pogrzebową przygotowuje się wieniec od Rektora i Senatu.
§56
W przypadku śmierci profesora lub doktora honoris causa, właściwe kolegium organizuje uroczystość akademicką upamiętniającą zmarłego. Odbywa się ona w obecności Rektora lub jego przedstawiciela. Podczas uroczystości przedstawiany jest życiorys oraz charakterystyka zasług i osiągnięć zmarłego.
§57
1. W pogrzebie pracownika Uniwersytetu uczestniczy Rektor lub jego przedstawiciel lub kierownik odpowiedniej komórki administracyjnej, żegnając zmarłego w imieniu Uczelni.
2. W pogrzebach profesorów, doktorów honoris causa i innych osób szczególnie dla Uniwersytetu zasłużonych bierze udział oficjalna delegacja Uniwersytetu.
3. W przypadku wyraźnej woli zmarłego lub jego rodziny Uniwersytet odstępuje od uroczystego pożegnania oraz udziału oficjalnej delegacji Uniwersytetu w pogrzebie.
14
4. Okres żałoby trwa najdłużej do zakończenia uroczystości pogrzebowych.
Zał. nr 1. Tekst ślubowania dla osób przyjętych na studia.
Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje studenckie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zał. nr 2. Ślubowanie doktorskie w języku polskim i łacińskim
PRZEŚWIETNI DOKTORANCI
Po chlubnym zdaniu egzaminów, które przepisowo zostały ustanowione dla zbadania wiedzy tych, którzy w dziedzinie nauki pragną uzyskać tytuł i godność doktora, zwróciliście się do nas, abyśmy zaszczycili Was tą godnością, do której dążyliście.
Lecz najpierw należy złożyć zapewnienie, że zawsze będziecie takimi, jakimi nakazuje Wam być godność, którą otrzymacie.
Przysięgnijcie więc:
Najpierw: że zachowacie na zawsze pełną czci pamięć o tym Uniwersytecie, na którym osiągnęliście wysoki stopień naukowy i że będziecie wspierali jego idee i dążenia naukowe w miarę swych sił.
Następnie: że zachowacie w całości i nieskazitelności godność, którą na Was przelewam i nigdy nie splamicie jej złymi obyczajami albo niesławnym życiem.
Wreszcie: że nie dla nieczystego zysku, ani dla próżnej chwały będziecie pilnie uprawiali badania naukowe i naprzód posuwali naukę, lecz aby szerzyć prawdę i aby jej światło, niosące dobro ludzkości, tym jaśniej błyszczało.
Na to z całego serca uroczyście przysięgnijcie.
Doktorzy: Obiecuję i przysięgam
Nic zatem już nie stoi na przeszkodzie temu, byśmy nadali Wam godność, którą pragniecie uzyskać.
15
DOCTORANDI CLARISSIMI
Examinibus quae ad eorum, qui in scientiis doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis, ut Vos eo honore, quem appetistis in hoc sollemni consessu ornaremus.
Sed prius fides est danda, Vos tales semper futuros, quales Vos esse iubebit dignitas, quam obtinebitis, et nos quales Vos fore speramus.
Spondebitis igitur:
Primum: Vos huius Universitatis, in qua summum in scientiis gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos.
Deinde: Honorem eum, quem in Vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos, neque umquam pravis moribus aut vitae infamia commaculaturos.
Postremo: Studia scientiarum impigro labore culturos ac provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.
Haec Vos ex animi vestri sententis spondebitis ac pollicebimini.
(Haec tu ex animi tui sentential spondebis ac policebere – w przypadku ślubowania jednego doktora)
Doctorandi: Spondeo ac polliceor
Itaque iam nihil impedit quominus honores, quos obtinere cupitis, Vobis impertiamus.