Vladimir Babčak

VLADIMIR BABČAK

Dr hab., profesor z dziedziny nauk prawnych, wybitny uczony z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Urodził się 22 lutego 1951 r. W 1974 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu J.A. Komenskiego w Bratysławie. W 1975 r. rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego oraz Podstaw Gospodarki Narodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w  Koszycach. Tam pracuje nadal, obecnie w Katedrze Prawa Finan­sowego i  Podatkowego. W1976 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1983 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu prawa gospodarczego i  fi­nansowego. W 1985 r. uzyskał nominację na stanowisko docenta. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora. W 2003 r. został wybrany rektorem Uniwer­sytetu Safarika w Koszycach i funkcje, te. pełni do chwili obecnej.

Jest przewodniczącym komisji doktorskich, habilitacyjnych i na tytuł profesora w zakresie prawa finan­sowego i  podatkowego. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej w przewodach doktorskich, w  kilku uniwersytetach słowackich a także wchodzi w skład kolegiów redakcyjnych prestiżowych czasopism prawniczych na Słowacji i w Polsce.

Wykłada gościnnie na innych uczelniach czeskich i  słowackich, Prowadzi wykłady i seminaria na uniwersytetach zagranicznych w  Polsce i na Litwie.
Profesor Vladimir Babčak opublikował ponad 80 prac monograficznych, studiów i artykułów, zarówno w słowackich, jak i zagranicznych czasopismach. Jest autorem kilkunastu podręczników i skryptów dla studentów.

Uczestniczył tez w wielu grantach z zakresu prawa podatkowego.

Prof. Vladimir Babčak posiada rozlegle kontakty naukowe, przede wszystkim z polskimi placówkami naukowymi: Centrum Dokumentacji i Studiów Prawa Podatkowego w Lodzi, i Centrum Informacji i  Organizacji Badan Finansów Publicznych i Prawa Podatko­wego Krajów Europy Środkowej i  Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w  Białymstoku. Utrzymuje tez żywe związki z Wydziałem Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, a także z  Wydziałem Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.