Jerzy Wyrozumski

16 czerwca br. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu, Uniwersytet Rzeszowski nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiemu, emerytowanemu nauczycielowi akademickiemu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzący uroczystość rektor UR, prof. dr hab. Stanisław Uliasz ogłosił, że Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego przyznał w maju br. Profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu – badaczowi i znawcy średniowiecza polskiego i powszechnego, twórcy krakowskiej szkoły mediewistów, profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarzowi Polskiej Akademii Umiejętności siódmą już w swej historii godność doktora honoris causa.

Przebieg prac związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego przedstawił dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego prof. dr hab. Sylwester Czopek. Laudację na tę okazję wygłosił prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

Prof. Jerzy Wyrozumski (urodzony w 1930 r. w Trembowli, obecnie Republika Ukraińska), jest mediewistą. Studia w zakresie historii odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950-1955, tam też uzyskał doktorat w 1963 r. a pięć lat później habilitację. Miejscem jego zatrudnienia, od 1955 r. do przejścia na emeryturę w 2000 r., był ten sam Uniwersytet. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. W latach 1971-1973 był wykładowcą historii Polski Uniwersytetu Lille III we Francji. W 1981 r. został wybrany na dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Z kolei w latach 1987-1990 był prorektorem tegoż Uniwersytetu. Od r. 1989 jest członkiem czynnym odrodzonej wówczas Polskiej Akademii Umiejętności, a od r. 1994 jej sekretarzem generalnym. W latach 1992-1999 współpracował z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Uzyskał doktoraty honoris causa węgierskich Uniwersytetów w Miszkolcu (2000) i w Pécs (2001) oraz Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2005) i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie (2009). Od 1980 r. jest prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Od 1988 r. przewodniczy Radzie Muzealnej Zamku Królewskiego na Wawelu, a od 1998 r. Radzie Naukowej Kasy Mianowskiego. Od 1990 r. jest członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Został wyróżniony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, papieskim Orderem Św. Sylwestra i srebrnym Medalem Cracoviae Merenti.

Prof. Wyrozumski ma w swoim dorobku naukowym 550 pozycji bibliograficznych. Do najważniejszych jego prac należą: Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV wieku (1968), Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu (1972), Historia Polski do roku 1505 (1978 i 12 następnych wydań), Kazimierz Wielki (1982, 1986, 2004), Dzieje Krakowa, t. I, Kraków do schyłku wieków średnich (1992, 1998), Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkice (1996), Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską (1997, 2006), Wielka historia Polski, t. II (1999), zbiór prac i szkiców poświęconych historii Krakowa Cracovia medievalis (2010). Był redaktorem wielu prac naukowych.

Bibliografia prac prof. Wyrozumskiego do 1994 r. znajduje się w tomie Cracovia Polonia Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu, Kraków 1995.

Po uroczystym akcie odczytania treści i wręczeniu dyplomu doktorskiego, Uhonorowany przyjął szereg gratulacji od licznie zgromadzonych na sali gości: przedstawicieli władz wyższych uczelni, miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.