Uchwały w 2010 roku

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2010

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 stycznia 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 147/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia recenzji prof. dra hab. Władysława A. Serczyka o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Richarda Pipesa.
 2. Uchwała nr 148/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia (działek gruntowych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie).
 3. Uchwała nr 149/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenie zgody na utworzenie Studium Doktoranckiego wspólnie z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.
 4. Uchwała nr 150/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Rzeszowskiego do Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 5. Uchwała nr 151/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego UR, na Wydziale Prawa i Administracji, prof. dra hab. Jana Łukasiewicza.
 6. Uchwała nr 152/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Adriana T. Uljasza.
 7. Uchwała nr 153/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Dariusza Wojakowskiego.
 8. Uchwała nr 154/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dra hab. prof. UR Marka Nalepy.
 9. Uchwała nr 155/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, dra hab. prof. UR Krzysztofa Kukuły.
 10. Uchwała nr 156/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki UR dr Bożeny Jaskowskiej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 lutego 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 157/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Jerzemu L. Wyrozumskiemu.
 2. Uchwała nr 158/02/2010 Senatu w  sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. inż. Mieczysława Korzyńskiego.
 3. Uchwała nr 159/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, dra hab. inż. Dariusza Pogockiego.
 4. Uchwała nr 160/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 1A.
 5. Uchwała nr 161/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej.
 6. Uchwała nr 162/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 7. Uchwała nr 163/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni. 
 8. Uchwała nr 164/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Decentralizacji i Finansów. 
 9. Uchwała nr 165/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej. 
 10. Uchwała nr 166/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
 11. Uchwała nr 167/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 12. Uchwała nr 168/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  
 13. Uchwała nr 169/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 marca 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 170/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.
 2. Uchwała nr 171/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 172/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dr hab. prof. UR Joanny Rusin.
 4. Uchwała nr 173/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dr hab. prof. UR Marioli Wierzbickiej.
 5. Uchwała nr 174/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Filologicznym, dra hab. Romana Magrysia.
 6. Uchwała nr 175/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony, na Wydziale Sztuki, dr hab. prof. UR Marleny Makiel-Hędrzak.
 7. Uchwała nr 176/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Jana Malczewskiego.
 8. Uchwała nr 177/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie starań przez Wydział Wychowania Fizycznego o pozyskanie środków finansowych na inwestycję Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wychowania Fizycznego i Sportu.
 9. Uchwała nr 178/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 10. Uchwała nr 179/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego. 
 11. Uchwała nr 180/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie współpracy z uczelniami zagranicznymi. 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 kwietnia 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 181/04/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Uchwała nr 182/04/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 3. Uchwała nr 183/04/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
 4. Uchwała nr 184/04/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Zarządu Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
 5. Uchwała nr 185/04/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
 6. Uchwała nr 186/04/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania przewodniczącego Zarządu Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 maja 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 187/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 188/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora.
 3. Uchwała nr 189/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2010 r.
 4. Uchwała nr 190/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Jerzemu Wyrozumskiemu.
 5. Uchwała nr 191/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru laudatora w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 192/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów II stopnia na kierunku informatyka.
 7. Uchwała nr 193/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2011/2012.
 8. Uchwała nr 194/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012.
 9. Uchwała nr 195/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie w roku akademickim 2010/2011.
 10. Uchwała nr 196/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Uchwała nr 197/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 12. Uchwała nr 198/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Uchwała nr 199/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. inż. prof. UR Zbigniewa Czerniakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym).
 14. Uchwała nr 200/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Igora Virta na okres 3 lat (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 15. Uchwała nr 201/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Rdzanka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 16. Uchwała nr 202/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Jana Bazana na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 17. Uchwała nr 203/05/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Jana Łąckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na Wydziale Medycznym).

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 czerwca 2010 r.

 1. Uchwała nr 204/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia (na podstawie mianowania na okres 5 lat) dr hab. prof. UR Marii Bujnakovej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Prawa i Administracji.
 2. Uchwała nr 205/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Cynarskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 3. Uchwała nr 206/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Zygmunta Zycha na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 4. Uchwała nr 207/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Golonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała nr 208/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Stanisława Magdziaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Sztuki.
 6. Uchwała nr 209/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Wojciecha Walata na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 210/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2010/2011 (semestr zimowy).
 8. Uchwała nr 211/06/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca brzmienie §16 w Uchwale nr 195/05/2010 z 27.05.2010 r. w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 września 2010
r.

 1. Uchwała nr 212/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia.
 2. Uchwała nr 213/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.
 3. Uchwała nr 214/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 4. Uchwała nr 215/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży dzierżawcom działek gruntowych.
 5. Uchwała nr 216/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 6. Uchwała nr 217/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Waldemara Furmanka, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 218/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego doc. dra hab. Zbigniewa Ranachowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 8. Uchwała nr 219/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Kwaśnik, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 9. Uchwała nr 220/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Antoniego Magdonia, na Wydziale Ekonomii.
 10. Uchwała nr 221/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Szmyda na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 11. Uchwała nr 222/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. prof. UR Marii Kiovskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 2 lat, na Wydziale Prawa i Administracji.
 12. Uchwała nr 223/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Pawła Graty, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 13. Uchwała nr 224/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Radoslava Klamara, na Wydziale Wychowania-Fizycznego.
 14. Uchwała nr 225/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Jacka Żebrowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 października 2010
r.

 1. Uchwała nr 226/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na okres 3 lat prof. dra hab. Andrzeja Sybirnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 2. Uchwała nr 227/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Piotra Bożka na stanowisku na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 3. Uchwała nr 228/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Natalii Iwaszczuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 4. Uchwała nr 229/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Janusza Olędzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 5. Uchwała nr 230/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Artura Mordki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii.   
 6. Uchwała nr 231/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych.
 7. Uchwała nr 232/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 studiów podyplomowych mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej), na Wydziale Ekonomii.
 8. Uchwała nr 233/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 9. Uchwała nr 234/10/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwał nr 9,10 i 11/2010 Rady Wydziału Prawa i Administracji.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przyjęte podczas posiedzenia 25 listopada 2010 r.

 1. Uchwała nr 235/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie propozycji CWKS „Resovia” (użyczenie działki ).
 2. Uchwała nr 236/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu (II semestr roku akademickiego 2010/2011).
 3. Uchwała nr 237/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku prof. nadzw. dra hab. n. med. Artura Mazura, na Wydziale Medycznym UR.
 4. Uchwała nr 238/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie akceptacji kandydatów do Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA
  w Rzeszowie.
 5. Uchwała nr 239/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego w roku kalendarzowym 2010.
 6. Uchwała nr 240/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie prowizorium budżetowego UR w 2011 roku.
 7. Uchwała nr 241/11/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 193/05/2010 r.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia w dniu 16 grudnia 2010r.

 1. Uchwala nr 242/12/2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.
 2. Uchwała nr 243/12/2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.