Uchwały w 2011 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2011

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  27 stycznia 2011 roku

 1. Uchwała nr 244/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Tadeusza Boruty (Wydział Sztuki).
 2. Uchwała nr 245/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Moniki Klejnowskiej, na Wydziale Prawa i Administracji.  
 3. Uchwała nr 246/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Jana Pisulińskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. 
 4. Uchwała nr 247/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego, na okres jednego semestru, prof. dr hab. Hayane Akopyan, na Wydziale Medycznym.
 5. Uchwała nr 248/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Pawla Rużbarskiego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.  
 6. Uchwała nr 249/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, na Wydziale Filologicznym.
 7. Uchwała nr 250 /01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie powołania Komisji Oceniającej w UR.
 8. Uchwała nr 251/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej w UR. 
 9. Uchwała nr 252/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece.  
 10.  Uchwała nr 253/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie zmiany nazwy: Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych.
 11.  Uchwała nr 254/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie utworzenia Lokalnej Akademii Cisco.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 lutego 2011 roku

 1. Uchwała nr 255/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Marka Koziorowskiego (Zamiejscowy Wydział Biotechnologii) na stanowisko profesora zwyczajnego UR.
 2. Uchwała nr 256/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony ks. dra hab. prof. UR Władysława Wlaźlaka (Wydział Prawa i Administracji).  
 3. Uchwała nr 257/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 4. Uchwała nr 258/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zabezpieczenia w planie finansowym uczelni, na lata 2011-2012, środków finansowych na wkład własny w projekcie Rewitalizacja budynków dydaktycznych przy ul. ks. Jałowego 24 i przy ul. Towarnickiego 3.
 5. Uchwała nr 259/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Rzeszowie.
 6. Uchwala nr 260/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały nr 215/09/2010.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 marca 2011 r.

 1. Uchwała nr 261/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Wiesławowi Myśliwskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
 2. Uchwała nr 262/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Włodzimierzowi Odojewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 263/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej w 2011 r.  
 4. Uchwała nr 264/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.  
 5. Uchwała nr 265/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w 2010 r.
 6. Uchwała nr 266/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Jana M. Maciucha (Wydział Sztuki).  
 7. Uchwała nr 267 /03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyborów uzupełniających do komisji senackich oraz Komisji Dyscyplinarnych ds. Studentów.
 8. Uchwała nr  268/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Ośrodka Badawczo  Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja. 
 9. Uchwała nr 269/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów ze Statutem UR.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 kwietnia 2011 r.
 

 1. Uchwala nr 270/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Marka Olszyńskiego (Wydział Sztuki).
 2. Uchwała nr 271/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Jana Olszewskiego (Wydział Prawa i Administracji).
 3. Uchwala nr 272/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Andrzeja Olejki (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 4. Uchwała nr 273/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia  dra hab. Janusza Cwanka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 5. Uchwała nr 274/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia  dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.  
 6. Uchwala nr 275/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie nadania imienia prof. Lesława Grzegorczyka  sali posiedzeń Rady Wydziału Wychowania Fizycznego.
 7. Uchwala nr 276/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składach komisji senackich: Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.  
 8. Uchwala nr 277/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  
 9. Uchwała nr 278/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach   w roku akademickim 2012/2013 (dotyczy studiów I,  II stopnia oraz  jednolitych magisterskich).
 10. Uchwala nr 279/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie  ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach   w roku akademickim 2012/2013 (dotyczy studiów III stopnia).
 11. Uchwała nr 280/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.
 12. Uchwała nr 281/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia  na Wydziale Medycznym studiów  I stopnia na kierunku dietetyka,  
 13. Uchwała nr 282/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przystąpienia  Uniwersytetu Rzeszowskiego do projektu Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 maja 2011 r.

 1. Uchwała nr 283/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UR Zofii Sokołowicz (Wydział Biologiczno-Rolniczy).
 2. Uchwała nr 284/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż.  prof. UR Agaty Znamirowskiej  (Wydział Biologiczno-Rolniczy).
 3. Uchwala nr 285/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Kazimierza Maciąga  na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.  
 4. Uchwała nr 286/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia  na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. n. med. prof. UR Bartosza Korczowskiego (Wydział Medyczny).
 5. Uchwala nr 287/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Andrzeja Bonusiaka  (Wydział Socjologiczno-Historyczny).  
 6. Uchwala nr 288/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Marka J. Olbrychta  (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 7. Uchwała nr 289/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 290/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności  Rektora.
 9. Uchwała 291/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi.  
 10. Uchwala nr 292/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz podziału zysku.
 11. Uchwała nr 293/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zasad ustalania, w roku akademickim 2011/2012, zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 12. Uchwała 294/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży działek przy ul. Kwiatkowskiego-Cichej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 16 czerwca 2011 r.

 1. Uchwała 295/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Daniele Stasi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii.
 2. Uchwala 296/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 3. Uchwała 297/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2011 roku.
 4. Uchwała 298/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 7 lipca 2011 r.

 1. Uchwała 299/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Adama Kuczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 2. Uchwała 300/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.  
 3. Uchwała 301/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty Szluz  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 4. Uchwała 302/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dr hab. Olgi Popowicz na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 5. Uchwała 303/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dra hab. Jerzego Koska  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 6. Uchwała 304/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie  przedłużenia zatrudnienia na stanowisku  profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Stanisława Cieszkowskiego (Wydział Wychowania Fizycznego).
 7. Uchwała 305/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie  zatrudnienia dra hab. Sławomira Drozda  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.  
 8. Uchwała 306/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia rektora do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego. 
 9. Uchwała 307/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji Przebudowa  stołówki studenckiej na cele naukowo-dydaktyczne.
 10. Uchwała 308/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zmiany w uchwale nr 213/09/2010.  
 11. Uchwała 309/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.
 12. Uchwała 310/07/2011 w  sprawie powołania komisji rektorskiej ds. opracowania Statutu.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 września 2011 r.

 1. Uchwała 311/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów.
 2. Uchwała 312/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie tematyki posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.
 3. Uchwała 313/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 4. Uchwała 314/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała 315/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia kandydatów z Uniwersytetu Rzeszowskiego do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 6. Uchwała 316/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie poparcia kandydata z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Joachima Pichury, do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  
 7. Uchwała 317/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Aleksandra Piecucha na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 8. Uchwała 318/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Medycznym.
 9. Uchwała 319/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. Akopyan Hayane na stanowisku profesora wizytującego, na Wydziale Medycznym.
 10. Uchwała 320/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Piotra Tutki na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Medycznym.
 11. Uchwała 321/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat, na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.     
 12. Uchwała 322/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia
  dra hab. n. med. Grzegorza Panka na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Medycznym.  
 13. Uchwała 323/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia
  ks. dra hab. Jerzego Kułaczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 14. Uchwała 324/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Andrzeja Rozwałki na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 15. Uchwała 325/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr Diany Gergovej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 16. Uchwała 326/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Jadwigi Sawickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Sztuki.
 17. Uchwała 327/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Ludmiły Jancokovej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 18. Uchwała 328/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia prof. Antoniego Woźniackiego sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 października 2011 r.

 1. Uchwała nr 329/10/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Wiesławowi Myśliwskiemu.
 2. Uchwała 330/10/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Profesorowi Domenico Laforgia (Uniwersytet del Salento Lecce – Włochy).    
 3. Uchwała nr 331/10/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru laudatora – prof. dra hab. Mariana Kisiela – w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Wiesławowi Myśliwskiemu.
 4. Uchwała nr 332/10/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 listopada 2011 r.

 1. Uchwała nr 333/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 2. Uchwała nr 334/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów.
 3. Uchwała nr 335/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat doktorantów.         
 4. Uchwała nr 336/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym).
 5. Uchwała nr 337/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie działań Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.
 6. Uchwała nr 338/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.
 7. Uchwała nr 339/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 8. Uchwała nr 340/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2012-2016.
 9. Uchwała nr 341/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 10. Uchwała nr 342/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 15 grudnia 2011 r.

 1. Uchwała nr 343/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012.
 2. Uchwała nr 344/12/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 r.
 3. Uchwała nr 345/12/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.
 4. Uchwała nr 346/12/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przekształcenia Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii w Weryni w pozawydziałowy, zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.
 5. Uchwała nr 347/12/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.
 6. Uchwała nr 348/12/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Krupy (Wydział Ekonomii) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na czas nieokreślony.
 7. Uchwała nr 349/12/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej UR o przedstawiciela studentów.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.