Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa

 

Uchwała nr 486/10/2019
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rzeszowskiego


Na podstawie § 22 ust. pkt 2 lit. a) Statutu, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego
postanawia:
§1
Uchwalić Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Rzeszowskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.
2. Traci moc Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek