Jurij Makar

Jurij Makar

Jurij Makar urodził się 4 lutego 1935 r. w  Nowosiółkach (powiat Tomaszów Lubelski). W latach 1949-1953 był studentem Szkoły Pedagogicznej Wychowania Fizycznego we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1953 r. podjął studia w Kijowskim Uniwersytecie imienia Tarasa Szewczenki, na Wydziale Historyczno-Filozoficznym. Po uzyskaniu dyplomu z historii został nauczycielem tego przedmiotu. Pracę zawodową rozpoczął w 1953 r., przez rok był nauczycielem w szkole średniej w  Zaturcy na Wołyniu, skąd na 3 lata został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Następnie został skierowany do Czerwonogrodu (były Krystynopol) w obwodzie lwowskim, gdzie początkowo był nauczycielem, a od 1962 r. dyrektorem tamtejszej szkoły średniej. Od 1971 r. jest nauczycielem akademickim w Czemiowieckim Uniwersytecie Narodowym imienia Jurija Fedkowycza (dawniej - Czer-niowiecki Uniwersytet Państwowy). Najpierw jako starszy wykładowca, następnie docent. W latach 1975-2002 był dziekanem Wydziału Historii. Równolegle (od 1991 r.) kierownik Katedry Historii Powszechnej, od 2000 r. Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Historii, Politologii i  Stosunków Międzynarodowych. Jurij Makar w 1971 r. obronił rozprawę doktorską, habilitację uzyskał w 1989 r., profesurę w 1990.

Wśród rozlicznych zainteresowań naukowych Profesora do szczególnych należą stosunki polsko-ukraińskie, historia diaspory ukraińskiej, historia Polski, stosunki międzynarodowe, integracja europejska. Bogata lista naukowych publikacji zawiera ponad 300 pozycji książkowych (indywidualnych i we współautorstwie), wiele artykułów w  wydaniach naukowych, zbiorczych materiałach będących pokłosiem konferencji naukowych. Redaktor naukowy 22 monografii. Profesor Jurij Makar prowadził 9 rozpraw habilitacyjnych, w tym 6 w zakresie nauk historycznych, 3  - w zakresie nauk politycznych. Wypromował 19 doktorów, w tym 12 w zakresie nauk historycznych, 7 nauk politycznych. Jest przewodniczącym naukowej rady habilitacyjnej w dziedzinie nauk politycznych CzUN; członkiem naukowej rady habilitacyjnej w dziedzinie nauk historycznych CzUN. Prof. J. Makar szczególne zasługi położył w  przygotowanie i podpisanie wieloletnich umów między uczelniami Ukrainy, Polski i Rumunii. Już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. wieku Uniwersytet w Czerniowcach nawiązał kontakty naukowe z  Uniwersytetami: Warszawskim i  Jagiellońskim, WSP w Rzeszowie i  Olsztynie oraz uczelniami ze Suczawy i Kluż-Napoki (Rumunia). Pierwsze lata XXI w. to umowy ze znaczącymi uniwersytetami kanadyjskimi (m.in. w  Toronto, Albercie, Manitobie). Wśród wielu nagród i wyróżnień warto odnotować państwowy order Za zasługi - III kl. (2006) oraz tytuł Zasłużonego Działacza Nauki i Techniki Ukrainy (2001).

Prof. J. Makar jest profesorem honorowym dwóch ukraińskich Uniwersytetów: Czerniowieckiego (2000) i Wołyńskiego (2003). Za lata pracy na rzecz nauki i  dydaktyki otrzymał wiele wyróżnień i podziękowań, dyplomów oraz listów gratulacyjnych.