Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Rzeszowski (Universitas Resoviensis), utworzony na mocy ustawy uchwalonej 7 czerwca 2001 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest dobrem całego społeczeństwa, szczególnie cennym dla regionu podkarpackiego i jemu ma służyć.
 2. Wchodząc w skład rodziny uniwersytetów polskich, podobnie jak one, kieruje się wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, Deklaracji Erfurckiej oraz zasadami procesu bolońskiego.

§ 2

 1. Uniwersytet Rzeszowski jest akademicką uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną, a jego siedzibą jest Rzeszów.
 2. Uniwersytet Rzeszowski może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc zamiejscowe jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Uniwersytet Rzeszowski posiada sztandar, logo, godło i pieczęć, których wzory zatwierdza Senat. Wzory sztandaru, logo, godła i pieczęci przedstawia załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Oficjalnym skrótem nazwy „Uniwersytet Rzeszowski” jest UR.
 3. Godło i logo UR są znakami prawnie zastrzeżonymi. Mogą być one umieszczane w pomieszczeniach UR, na Medalu Uniwersytetu, drukach i wydawnictwach Uniwersytetu oraz na odznakach przysługujących członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu. Za zgodą Rektora mogą być umieszczane także w innych miejscach i na innych przedmiotach.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania logo określa Księga identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, wprowadzona uchwałą Senatu.
 5. UR używa tłumaczeń nazwy w różnych językach.
 6. Wydziały UR mogą posiadać własne barwy. Barwę wydziału uchwala Senat na wniosek rady wydziału.

§ 4

 1. Pracownicy UR oraz studenci i doktoranci tworzą samorządną społeczność akademicką.
 2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworzą samorząd studencki.
 3. Doktoranci prowadzonych przez UR studiów trzeciego stopnia tworzą samorząd doktorantów.

§ 5

 1. UR jest autonomiczny we wszystkich obszarach swego działania na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
 2. UR ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalania Statutu oraz dokonywania w nim zmian, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.

§ 6

 1. W swoich działaniach UR kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych oraz twórczości artystycznej.
 2. Do podstawowych zadań UR należy:
 1. kształcenie studentów oraz rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania,
 2. wychowywanie studentów w duchu poszanowania wolności, praw człowieka i poczucia odpowiedzialności za państwo polskie,
 3.  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 4. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 5. realizację idei uniwersytetu otwartego oraz zapewnienie jego udziału w procesie stałej i powszechnej edukacji narodowej,
 6. stwarzanie warunków do przygotowywania kandydatów do samodzielniej pracy naukowej, artystycznej, dydaktycznej i zawodowej oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 7. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 8. dbałość o bazę materialną i rozwój majątku uczelni.
 1. UR, wykonując zadania określone w ust. 2, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, w szczególności z towarzystwami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi, medycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

§ 7

Mały Uniwersytet Rzeszowski (MUR) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) mają formę studium otwartego, nad którymi UR sprawuje patronat i nadzór, co regulują: uchwały Senatu i zarządzenia Rektora.

§ 8

 1. UR stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
 2. UR współpracuje ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i samorządowym.
 3. UR podejmuje wszelkie działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich wymiarach życia akademickiego.

§ 9

 1. UR poprzez różnorakie formy zachowuje więzi ze swoimi absolwentami.
 2. Senat UR może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczanie na terenie UR pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może uchwalić także inne formy czczenia pamięci osób zasłużonych.

§ 10

 1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez UR jest tytuł doktora honoris causa.
 2. Tytuł ten, osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego, nadaje Senat na wniosek rady wydziału uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
 3. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbywa się zgodnie z przyjętym przez Senat ceremoniałem uniwersyteckim.
 4. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do Księgi Pamiątkowej UR.
 5. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie nadawania tytułu doktora honoris causa określa regulamin i ceremoniał uniwersytecki.

§ 11

 1. Uniwersytet Rzeszowski honoruje osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju albo też przysporzyły mu dobrego imienia, przez nadanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego przyznawany jest osobom, instytucjom bądź organizacjom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Senat.
 3. Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego przyznaje Rektor po zasięgnięciu opinii Kolegium Rektorskiego osobom, instytucjom bądź organizacjom zasłużonym dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Fakt nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wpisuje się do Księgi Pamiątkowej.
 5. Wzory Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowią załącznik nr 2 i 3 do Statutu.
 6. Szczegółowe zasady postępowania określa Regulamin przyznawania Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego, wprowadzony zarządzeniem Rektora.

§ 12

 1. Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w UR, może być przyznany status honorowego profesora.
 2. Status honorowego profesora przyznaje Senat na wniosek Rektora.

§ 13

Uroczystościami Uniwersytetu Rzeszowskiego są:

 1. Święto Uniwersytetu, obchodzone 7 czerwca – dzień powołania Uniwersytetu,
 2. inauguracja roku akademickiego, wraz z immatrykulacją nowo przyjętych studentów,
 3. promocje doktorskie i habilitacyjne,
 4. akt promocji doktora honoris causa,
 5. uroczystość przyznania godności honorowego profesora,
 6. inne uroczystości ustalone przez Senat.

§ 14

UR jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.