Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego

Administracja i gospodarka Uniwersytetu

§ 92

 1. Administracja UR służy realizacji zadań UR określonych w §6 Statutu.
 2. Strukturę administracji oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych i ich podporządkowanie określa regulamin organizacyjny UR ustalony przez Rektora na wniosek kanclerza. Senat co najmniej raz w okresie w kadencji dokonuje oceny działalności administracji UR.

§ 93

 1. UR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Senat UR, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 2. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne UR środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej, przeznaczonych na działalność dydaktyczną, określa Senat.

§ 94

UR może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą poprzez jednostki organizacyjne utworzone przez Rektora zgodnie z  Ustawą.

 § 95

 1. Rektor może utworzyć uczelniany fundusz stypendialny przeznaczony na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, określając środki na ten fundusz i zasady ich wykorzystywania.
 2. Stypendia z własnego funduszu stypendialnego mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przewidzianych w art. 173 pkt. 1 i art. 199 pkt. 1 Ustawy.
 3. Rektor ustala w drodze zarządzenia szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 96

 1. Czynności prawnych dotyczących mienia UR dokonuje Rektor, a w zakresie pełnomocnictwa ustalonego przez Rektora – także prorektor lub dziekan.
 2.  Kanclerz UR posiada pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych UR w sprawach zwykłego zarządu.

§ 97

Decyzje o przydzielaniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 98

Kierownik każdej jednostki organizacyjnej UR odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce.

§ 99

 1. Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką UR oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów UR.
 2. Kanclerz realizuje następujące zadania:
 1. organizuje, kieruje, koordynuje pracę jednostek administracyjnych i stanowisk administracyjnych obsługujących funkcje podstawowe UR,
 2. nadzoruje pracę pracowników tych jednostek i jest ich bezpośrednim przełożonym,
 3. czuwa nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów dotyczących działalności UR,
 4. nadzoruje realizacje planu rzeczowo–finansowego podległych komórek,
 5. zatwierdza zakresy czynności podległych pracowników,
 6. wydaje zarządzenie w zakresie prowadzonych spraw,
 7. nadzoruje opracowanie planów i koordynuje sprawami związanymi z rozwojem inwestycyjnym UR, przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 8. akceptuje wnioski dotyczące potrzeb działalności podstawowej UR w ramach posiadanych możliwości finansowych,
 9. zatwierdza do zapłaty dokumenty finansowo–księgowe oraz wydaje decyzje i zatwierdza protokoły likwidacji środków rzeczowych w ramach upoważnień,
 10. nadzoruje prowadzenie spraw dotyczących umów najmu i dzierżawy budynków, pomieszczeń i terenów,
 11. nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z podległymi mu pracownikami administracji i obsługi UR.
 12. wykonuje inne czynności zlecone przez Rektora.

        § 100

 1. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców, w tym kwestora.
 2. Zespół Radców Prawnych, specjalista ds. kontroli wewnętrznej, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, audytor, administrator bezpieczeństwa informacji, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pracownicy Biura Rektora oraz specjalista ds. obronnych podlegają bezpośrednio Rektorowi.

         § 101

Kanclerz, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, jest uprawniony do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji i obsługi, a także do przyznawania tym pracownikom nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy podległym pracownikom.