Procedura nadania stopnia doktora / The procedure for the conferral the doctoral degree

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej absolwent/ka może wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Procedura w sprawie nadania stopnia doktora odbywa się poza Szkołą Doktorską UR i jest przeprowadzana w Kolegiach właściwych dla dyscypliny naukowej/artystycznej doktoranta/ki:

  1. Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych - dyscypliny: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  2. Biuro Kolegium Nauk Medycznych - dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu
  3. Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych - dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia
  4. Biuro Kolegium Nauk Społecznych - dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika

Procedura w sprawie nadania stopnia doktora opisana jest szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 

After graduating from the Doctoral School, the graduate may initiate the procedure for conferring a doctoral degree. The procedure does not take place at the UR Doctoral School and is carried out in the Colleges appropriate to the doctoral student's scientific or artistic discipline:

  1. College of Humanities - disciplines: archaeology, philosophy, history, linguistics, literary studies, music, fine arts and art conservation
  2. Medical College - disciplines: medical sciences, physical culture science, health sciences
  3. College of Natural Sciences - disciplines: information and communication technology, materials engineering, mathematics, biological sciences, physical sciences, agriculture and horticulture, food and nutrition technology
  4. College of Social Sciences - disciplines: economics and finance, political and administrative sciences, law, sociology, educational sciences