Nauki biologiczne / Biological sciences

Ogłoszenie konkursowe – doktorant/ka w Szkole Doktorskiej UR

Stanowisko: doktorant/ka – stypendysta/ka w dyscyplinie Nauki Biologiczne

Jednostka realizująca projekt: Instytut Biologii – Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka kształcenia doktoranta/ki: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim

Doktorant/ka podejmie kształcenie w Szkole Doktorskiej UR i będzie zaangażowany/a w realizację projektu badawczego. Doktorant/ka będzie przeprowadzał/a eksperymenty związane z reakcjami owadów na stres.

Badania będą prowadzone w ramach projektu „Bacillus subtilis jako nowy czynnik kontroli biologicznej mszyc”, OPUS 24, numer projektu 2022/47/B/NZ9/03472, pod kierownictwem dr hab. Romy Durak, prof. UR

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy

Wysokość stypendium (brutto): 5000 PLN/miesiąc

Opis projektu:

Biologiczne metody ochrony roślin przed owadami wykorzystują ich naturalnych wrogów oraz mikroorganizmy. Mechanizmy obronne mszyc przed mikroorganizmami są słabo poznane, jednak dotychczasowe dane wskazują, że odpowiedź mszyc na infekcje bakteryjne jest słabsza niż u innych owadów. Jedną z potencjalnych przyczyn redukcji mechanizmów obronnych mszyc na infekcje bakteryjne może być fakt, że owady te są gospodarzami dla wewnątrzkomórkowych symbiontów, które produkują i dostarczają im nieobecne w pobieranym pokarmie aminokwasy egzogenne i witaminy oraz chronią je przed naturalnymi wrogami np. pasożytniczymi błonkówkami. Jednak wykorzystanie bakterii jako biopreparatu do kontroli populacji mszyc wymaga lepszego zrozumienia i poznania odpowiedzi tych owadów na infekcje bakteryjne. W projekcie skoncentrujemy się na poznaniu mechanizmów obronnych trzech ważnych ekonomicznie gatunków mszyc w odpowiedzi na infekcje różnymi szczepami bakterii Bacillus subtilis. W projekcie będziemy analizować: (1) w jaki sposób B. subtilis infekuje gatunki mszyc i kolonizuje ich tkanki, (2) jakie są mechanizmy obronne mszyc przed infekcją B. subtilis, (3) jak infekcja bakteryjna wpływa na żerowanie mszyc, (4) jakie zmiany metaboliczne mogą być spowodowane infekcją B. subtilis, oraz (5) czy B. subtilis może być wykorzystany do skutecznej biokontroli populacji mszyc. Doktorant/ka oceni zdolność B. subtilis do zwalczania populacji mszyc. Doktorant/ka przeprowadzi również kompleksową analizę reakcji behawioralnych, biochemicznych i metabolicznych mszyc na infekcję B. subtilis.

Wymagania:

 1. Dyplom magisterski: magister Biologii lub dyscypliny pokrewnej
 2. Zainteresowanie entomologią, symbiozą, mikrobiologią, biochemią
 3. Udokumentowane doświadczenie w badaniach nad reakcjami owadów na stres
 4. Dobra organizacja pracy i umiejętności interpersonalne
 5. Dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 2. CV
 3. lista dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata/ki
 4. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra                                           
 5. dwa kontakty referencyjne.

Kandydaci/tki powinni/y ponadto zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej UR i wybrać opcję „Formularz rekrutacyjny dla kandydatów przystępujących do rekrutacji w ramach projektów naukowych”.

Dokumenty należy złożyć do 08.09.2023 na adres e-mail: rdurak@ur.edu.pl

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Dokumentacja złożona przez kandydatów/ki zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z odpowiednim regulaminem NCN oraz Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim. Rekrutacja może odbyć się w języku polskim lub języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję dniu w okresie 18-22.09.2023 r. w siedzibie Szkoły Doktorskiej UR / on-line. Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom/kom za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przesłane w dniu  26.09.2023 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PhD student in the Doctoral School – call for applications

Position: PhD student in Biological Sciences discipline

Unit of the project realization: Institute of Biology – University of Rzeszów

Unit realizing the PhD student education: Doctoral School at the University of Rzeszów

The PhD student will undertake doctoral studies at the Doctoral School and will be involved in the implementation of the research project. The PhD student will conduct experiments related to the reactions of insects to stress.

Research will be carried out in the frame of the project „Bacillus subtilis as a novel biological agent in eradicating aphids”, OPUS 24, 2022/47/B/NZ9/03472, financed from 01.10.2023 under management of dr. hab. Roma Durak, prof. UR

Duration of the scholarship: 36 months

Scholarship amount: 5000 PLN/month

Project description:

Biological methods of plant protection against insects use their natural enemies and microorganisms. The defense mechanisms of aphids against microorganisms are poorly understood, but the data so far indicate that the response of aphids to bacterial infections is poorer than in other insects. One of the potential reasons for reducing aphids' defense mechanisms against bacterial infections may be that these insects are hosts for intracellular symbionts that produce and provide them with essential amino acids and vitamins absent in the food taken and protect them against natural enemies, e.g., parasitic Hymenoptera. However, using bacteria as a biopreparation to control aphid populations requires a better understanding of the response of these insects to bacterial infections. In the project, we will focus on understanding the defense mechanisms of three economically important species of  aphids in response to infections with various strains of Bacillus subtilis. In the project we ask: (1) how B. subtilis infect the aphid species and colonize their tissues, (2) what are the aphids’ defense mechanisms against infection of B. subtilis, (3) how bacterial infection influences the aphid feeding behavior (4) which metabolomic changes may be caused by B. subtilis infection, and (5) whether B. subtilis may be used for effective biocontrol of aphid population. The PhD student will assess the ability of B. subtilis to control aphid populations. The PhD student will also conduct a comprehensive analysis of behavioral, biochemical and metabolic reactions of aphids to B. subtilis infection.

Requirements:

 1. Sc. degree in Biology or a related field
 2. Demonstrated interest in entomology, symbiosis, microbiology, biochemistry
 3. Proven experience in research on the responses of insects to stress
 4. Good organization and interpersonal skills
 5. Good English language skills

Required documents:

 1. Motivation letter with a description of scientific interests
 2. CV
 3. List of scientific publications with percentage of the contribution of the candidate
 4. Copy of the MSc diploma
 5. Two reference contacts

Candidates should register in UR recruitment system and select „Recruitment form (in English) for candidates applying for recruitment as part of scientific projects”.

Documents should be delivered till 08.09.23 to an e-mail: rdurak@ur.edu.pl

In case of any questions, before the formal application please contact to the grant leader for the e-mail address given above.

Documents will be rated by the commission, led by the project leader. Admission will be carried out according to the NCN regulations and the Resolution of the Senate of the University of Rzeszów on the rules and procedure of admissions to the Doctoral School at the University of Rzeszów . Admission can be carried out both in Polish and in English. Meeting will be organized between 18-22.09.2023 on the data appointed by the Doctoral Committee in the Doctoral School office / on-line. Final decision will be sent to candidates via e-mail till 26.09.2023.