Ogólna charakterystyka programu kształcenia / General characteristics of the curriculum

 

  1. Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski zostały ustalone na  cykle kształcenia rozpoczynające się:

  2. Programy kształcenia realizowane w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski zostały opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  3. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych i artystycznych z dziedzin nauki i sztuki:
    • nauk humanistycznych w dyscyplinie: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,
    • nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa,
    • nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
    • nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia,
    • nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika,
    • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: biotechnologia, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne,
    • sztuki w dyscyplinie: sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
  4. Kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i trwa od 6 do 8 semestrów.
  5. Kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim jest prowadzone zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca.
  6. Podstawowym językiem, w którym prowadzony jest program kształcenia jest język polski. Dla doktorantek/doktorantów zagranicznych istnieje możliwość realizacji całego cyklu kształcenia w języku angielskim.
  7. Realizacja kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się dla klasyfikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).
  8. Szczegółowe zasady osiągania efektów uczenia się oraz formy ich oceny określają sylabusy poszczególnych przedmiotów.
  9. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi kształcenia realizowanemu w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski wynosi min. 80.

 

  1. The curricula at the Doctoral School run by the University of Rzeszów have been established for education cycles starting:

  2. The curriculum taught at the Doctoral School run by the University of Rzeszów has been developed in accordance with the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science as well as with guidelines that are in force at the University of Rzeszów.
  3. The Doctoral School at the University of Rzeszów prepares doctoral students to obtain a doctoral degree in scientific and artistic disciplines in the fields of science and arts:exact and natural sciences in the discipline:
    • humanities in the discipline: archaeology, philosophy, history, linguistics, literary studies;
    • engineering and technology: information and communication technology, materials engineering;
    • medical and health sciences in the discipline: medical sciences, physical culture science, health sciences;
    • agricultural sciences in the discipline: agriculture and horticulture, food and nutrition technology;
    • social sciences in the discipline: economics and finance, political and administrative sciences, law, sociology, educational sciences;
    • natural sciences in the discipline: biotechnology, mathematics, biological sciences, physical sciences;
    • the arts in the discipline: music, fine arts and art conservation.
  4. Education at the Doctoral School at the University of Rzeszów is on the basis of the curriculum and an individual research plan and lasts from 6 to 8 semesters.
  5. Education at the Doctoral School at the University of Rzeszów is in accordance with the principles specified in the European Charter for Researchers.
  6. The primary language of instruction for the curriculum is Polish. It is possible to conduct the entire cycle of qualification in English for foreign doctoral students.
  7. The teaching of the curriculum at the Doctoral School at the University of Rzeszów enables doctoral students to achieve learning outcomes for classifications at level 8 of the Polish Qualifications Framework, specified in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of  November 14, 2018 on the characteristics of the second degree of learning outcomes for qualifications at levels 6-8 of the Polish Qualifications Framework (Journal of Laws of 2018, item 2218).
  8. Detailed rules for the achievement of learning outcomes and the forms of their assessment are specified in the syllabuses of individual subjects.
  9. The number of ECTS credits assigned to the curriculum taught at the Doctoral School run by the University of Rzeszów is a minimum of 80.