II rok 2022/2023

Język nowożytny - język angielski / Modern language - English

Praktyka zawodowa / Professional practice

Seminaria doktoranckie / Doctoral seminars:

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Sylwester Czopek / Doctoral seminar - prof. dr hab. Sylwester Czopek

Seminarium doktoranckie - dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Seminarium doktoranckie semestr III - dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR / Doctoral seminar semester III - dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

Seminarium doktoranckie semestr IV - dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR / Doctoral seminar semester IV - dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. L.ucyna Harmon, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Marek Stanisz / Doctoral seminar - prof. dr hab. Marek Stanisz

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Oksana Weretiuk / Doctoral seminar - prof. dr hab. Oksana Weretiuk

Seminarium doktoranckie - dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska / Doctoral seminar - prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Seminarium doktoranckie - dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Anna Golonka, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Anna Golonka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Anna Kościółek, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Jolanta Szempruch / Doctoral seminar - prof. dr hab. Jolanta Szempruch

Seminarium doktoranckie - dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany / Doctoral seminar - prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

Seminarium doktoranckie - dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska / Doctoral seminar - prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

Przedmioty obowiązkowe fakultatywne (interdyscyplinarne) do wyboru / Optional interdisciplinary subjects:

Zarządzanie wizerunkiem naukowców i instytucji naukowych / Management of the image of scientists and science institutions

Retoryka z elementami autopromocji / Rhetoric with elements of self-presentation

Przedmioty obowiązkowe fakultatywne (specjalistyczne) do wyboru / Optional specialist subjects:

Mikroarcheologia - na pograniczu archeologii i kryminalistyki. Znaczenie informacji "niewidzialnej" / Microarchaeology – on the border of archaeology and forensics. The importance of "invisible" information

Przedsiębiorczość i zarządzanie / Entrepreneurship and management

Sens istnienia człowieka w świecie / The meaning of man's existence in the world

Przemiany w polskiej nauce historycznej XX wieku / Transformations in Polish historical science of the 20th century

Tłumaczenia języków specjalistycznych / Translation of specialized languages

Polska proza XXI wieku / Polish prose of the 21st century

Drożdże jako komórkowe fabryki do produkcji biopaliw i związków wysokowartościowych / Yeasts as cell factories for producting biofuels and chemicals

Kinematyka cząstek elementarnych / Kinematics of elementary particles

Samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym / Local government in a comparative perspective

Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego / Nutrition in gastrointestinal diseases

Informatyzacja administracji publicznej / Informatisation of public administration

Teorie socjologiczne / Sociological theories

Historia polskiej myśli pedagogicznej / History of Polish pedagogical thought

Technologia produkcji materiału szkółkarskiego / Technology of the production of nursery material

Nowoczesne metody instrumentalne w analizie żywności / Modern instrumental method for food analysis

Historia muzyki współczesnej / History of contemporary music

Współczesne praktyki i strategie artystyczne

Kamienie szlachetne i ozdobne w kontekście archeologicznym - znaczenie barwy, występowanie, badanie pochodzenia / Precious and ornamental stones in archaeological context - meaning of color, occurrence, study of origin

Problemy i wyzwania współczesnego rozwoju zrównoważonego / Problems and challenges of semi-modern sustainable development

Filozofia podmiotu / Philosophy of the subject

Prozopografia w badaniach historii XX wieku / Prosopography in historical research

Przygotowanie wystąpienia konferencyjnego / Preparing a conference presentation

Podróżopisarstwo dawne i współczesne / Travel writing ancient and modern

Bionanomateriały - postęp w syntezie i ich zastosowaniu / Bionanomaterials - progress in synthesis and their application

Spektroskopia atomowa i molekularna / Atomic and molecular spectroscopy

Pisanie i redagowanie tekstów naukowych w naukach o polityce i administracji / Academic writing

Innowacyjne metody leczenia ran trudno gojących, w tym w chorobach nowotworowych / Innovative methods of treating chronic wounds, including cancer

Filozofia prawa / Philosophy of Law

Polityka społeczna / Social policy

Zagadnienia psychologiczne współczesnej pedagogiki / Psychological issues of modern pedagogy

Drzewa, zadrzewienia i lasy w krajobrazie rolniczym / Trees, groves, and woods in agricultural ladscapes

Trendy w technologii przetwórstwa surowców zwierzęcych

Kameralistyka / Chamber Music

Technika pastelu - malarstwo dla wybranych? Zgłębianie ewenementu i tajników techniki / The technique of pastel –art for a select few? Exploration of the unique medium and technique