Profil absolwenta / Profile of the graduate

 

Absolwentka/absolwent Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski to osoba, która:

 • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
 • zrealizowała program kształcenia Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski,
 • zrealizowała indywidualny plan badawczy,
 • uzyskała pozytywny wynik oceny śródokresowej,
 • posiada w dorobku co najmniej: 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub 1 monografię naukową albo rozdział w takiej monografii lub dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu zgodnie z przepisem art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • złożyła rozprawę doktorską.

Absolwentka/Absolwent Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski posiada aktualną wiedzę w zakresie dyscypliny, w której się kształci, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią charakterystyczną dla danej dyscypliny, w tym w języku obcym. Zna metodologię badań, potrafi planować i przeprowadzać badania naukowe/artystyczne oraz potrafi je wykorzystywać w działalności naukowej, w tym poprzez: przygotowanie i publikację artykułów naukowych, organizację wystaw, udział w wystawach, konkursach, projektach artystycznych, przygotowanie i prezentację referatów naukowych podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Osoba, która ukończyła Szkołę Doktorską ma świadomość potrzeby współpracy na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, a także jest przygotowana do transferu wyników prowadzonych badań do sfery gospodarczej i społecznej oraz w obszarze kultury i sztuki. Absolwentka/Absolwent posiada kompetencje do przygotowania i prowadzenia zajęć ze studentami z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Absolwentka/Absolwent Szkoły Doktorskiej posiada niezbędną wiedzę w zakresie zdobywania środków na badania naukowe oraz umiejętność przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie badań, a także rozliczania projektów badawczych. Absolwentka/Absolwent Szkoły Doktorskiej potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, jak również posiada umiejętność odpowiedzialnego kierowania zespołem badawczym, w tym interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym. Absolwentka/Absolwent ma również świadomość konieczności współpracy z otoczeniem gospodarczym lub społecznym. Absolwentka/Absolwent ma świadomość etosu środowiska naukowego oraz twórczego. Absolwentka/Absolwent odznacza się znajomością obowiązujących zasad etycznych w realizacji prac naukowych, a także regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej. Absolwentka/Absolwent ma świadomość aktywnego promowania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i w innych środowiskach, a także doskonalenia jakości oraz kultury współpracy.

 

The graduate of the Doctoral School run by the University of Rzeszów is a person who:

 • achieved the learning outcomes for qualifications at level 8 of the PQF;
 • completed the qualification cycle of the Doctoral School run by the University of Rzeszów;
 • completed an individual research plan;
 • achieved a positive result of mid-term evaluation;
 • has at least: 1 scientific article published in a scientific journal or in reviewed materials from an international conference or 1 scientific monograph or a chapter in such a monograph or an artistic work of significant importance in accordance with the provision of Article 186, section 1, item 3 of the Law on Higher Education and Science;
 • submitted his/her doctoral dissertation.

The graduate of the Doctoral School run by the University of Rzeszów has current knowledge of the discipline in which he/she is educated; is able to use specialized terminology characteristic of a given discipline, including in a foreign language; knows research methodology, can plan and conduct scientific/artistic research and can use it in scientific activity, including: preparation and publication of scientific articles, organization of exhibitions, participation in exhibitions, competitions, artistic projects, preparation and presentation of scientific papers at national and international conferences The person who graduated from the Doctoral School is aware of the need for cooperation at the regional, national and international levels, and is also prepared to transfer his/her research results to the economic and social sphere including culture and the arts. The graduate has the competence to prepare and conduct classes for students using modern methods and tools. The graduate of the Doctoral School has the necessary knowledge of obtaining funds for scientific research and the ability to prepare applications for research funding, as well as to settle research projects. The graduate of the Doctoral School is able to plan and implement individual and team research projects or creative projects, as well as has the ability to lead a research team in a responsible manner, including interdisciplinary and international teams. The graduate is also aware of the need to cooperate with the economic or social environment. The graduate is aware of the ethos of the scientific and creative environment. The graduate demonstrates knowledge of the existing ethical principles during the implementation of scientific works, as well as knowledge of legal regulations governing intellectual property protection. The graduate is aware of the active promotion of models of good conduct in the work environment and in other environments, as well as the improvement of quality and culture of cooperation.