Rada Szkoły Doktorskiej/The Council of the UR Doctoral School

 

W Szkole Doktorskiej UR działa Rada Szkoły Doktorskiej UR.

 

W skład Rady Szkoły Doktorskiej UR wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły jako przewodniczący;
 • dyrektorzy instytutów reprezentujący dyscyplinę naukową lub artystyczną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora;
 • Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR.

 

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej UR należy w szczególności:

 • opiniowanie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UR;
 • zatwierdzanie indywidualnych planów badawczych doktorantów wraz z harmonogramami prac nad rozprawami doktorskimi;
 • określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów;
 • zatwierdzanie ocen śródokresowych doktorantów;
 • opiniowanie wniosku dyrektora instytutu o zawieszenie lub zamknięcie naboru do Szkoły Doktorskiej UR w ramach dyscypliny;
 • opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły Doktorskiej o uruchomienie kształcenia doktorantów;
 • zatwierdzanie zasad dokonywania oceny realizacji programu kształcenia oraz sposobu organizacji zajęć, a także badań naukowych prowadzonych przez doktorantów;
 • opiniowanie corocznych sprawozdań Dyrektora z działalności Szkoły Doktorskiej UR.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady Szkoły Doktorskiej UR określa regulamin przyjęty przez Radę Szkoły Doktorskiej UR.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The Council of the UR Doctoral School operates at the UR Doctoral School.

The Council of the UR Doctoral School consists of:

 • The Head of the UR Doctoral School as Chairperson;
 • heads of institutes representing a scientific or artistic discipline authorized to confer  the doctoral degree;
 • The Chairperson of the UR Doctoral Students Government.

 

Responsibilities of the Council of the Doctoral School of include, in particular:

 • expressing an opinion on curriculums at the UR Doctoral School;
 • approving individual research plans of doctoral students including work schedules on doctoral dissertations;
 • defining the principles of the mid-term evaluation of doctoral students,
 • approving the mid-term evaluations of doctoral students;
 • expressing an opinion on a request of the head of an institute to suspend or close admissions to the UR Doctoral School within a discipline;
 • approving the principles of evaluating the implementation of the curriculum and the manner in which the classes are organized, as well as scientific research conducted by doctoral students;
 • expressing opinions on the Director's annual reports on the activity of the UR Doctoral School.

 

A detailed procedure for convening meetings and work of the Council of the UR Doctoral School  is specified in the rules and regulations adopted by the Council of the UR Doctoral School.