Promotor pomocniczy / Assistant supervisor

 

 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez:
  • promotora, lub
  • promotorów, lub
  • promotora i promotora pomocniczego.
 2. Do obowiązków promotora pomocniczego należy w szczególności:
  • udzielanie doktorantowi/ce niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej lub artystycznej;
  • wspieranie promotora w opiece nad doktorantem/ką;
  • opiniowanie Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta/ki.
 3. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora oraz dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie problematyki badawczej podejmowanej przez doktoranta/kę.
 4. Między doktorantem/ką a promotorem pomocniczym nie może zachodzić konflikt interesów. Doktorant/ka i promotor pomocniczy nie mogą:
  • prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego;
  • pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Promotor pomocniczy powoływany jest przez Radę Szkoły Doktorskiej UR na wniosek doktoranta/ki. Doktorant/ka składa wniosek za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR. Do wniosku doktorant/ka zobowiązany/a jest dołączyć:
  • pisemne oświadczenie kandydata na promotora pomocniczego:
   1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora pomocniczego;
   2. o spełnieniu warunków określonych w ustawie oraz warunków, o których mowa w Regulaminie Szkoły Doktorskiej UR;
   3. o braku konfliktu interesów;
  • pisemne oświadczenie promotora o akceptacji kandydatury promotora pomocniczego;
  • opinię rady naukowej właściwej dla doktoranta/ki dyscypliny dotyczącą kandydata na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej wraz z ankietą dorobku naukowego kandydata na promotora pomocniczego.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Scientific supervision over the preparation of the doctoral dissertation is exercised by:
  • a supervisor, or
  • supervisors, or
  • a supervisor and an assistant supervisor.
 2. The responsibilities of the assistant supervisor include, in particular:
  • providing the doctoral student with the necessary substantive and methodological assistance in his/her scientific or artistic work;
  • supporting the supervisor in the supervision of the doctoral student;
  • giving opinions on the doctoral student’s Individual Research Plan.
 3. The assistant supervisor may be a person holding the doctoral degree and scientific or artistic achievements related to research issues undertaken by the doctoral student.
 4. There shall be no conflict of interest between the doctoral student and the assistant supervisor. The doctoral student and the assistant supervisor must not:
  • have a common household;
  • have a relationship of kinship, affinity up to the second degree, or a relationship of adoption, custody or guardianship.
 5. The assistant supervisor is appointed by the Council of the UR Doctoral School at the request of the doctoral student. The request shall be submitted by the doctoral student through the Head of the UR Doctoral School. The doctoral student is obliged to enclose the following:
  • a written declaration of the candidate for assistant supervisor containing:
   1. consent perform the function of assistant supervisor;
   2. fulfilment of the requirements specified in the Act and the requirements referred to in The Rules and Regulations of the UR Doctoral School;
   3. absence of the conflict of interest;
  • a written declaration by the supervisor of acceptance of the assistant supervisor's candidacy;
  • an opinion stated by the scientific council competent for the doctoral student regarding the candidate for assistant supervisor of the doctoral dissertation, including a survey of the scientific achievements of the candidate for assistant supervisor.
 1.