Badania lekarskie doktorantów / Medical examinations

 

 1. Doktorant/ka podlega badaniom lekarskim, jeżeli w trakcie kształcenia będzie narażony/a na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badanie lekarskie ma na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia.
 2. Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia określone są i występują w następujących dyscyplinach naukowych i dyscyplinie artystycznej:
 • nauki biologiczne - praca przy komputerze, kwasy, zasady, promieniowanie nadfioletowe (UV), nadmierne oświetlenie, lotne rozpuszczalniki organiczne, kontakt z alergenami pochodzenia roślinnego, bakterie, grzyby, borelioza;
 • nauki medyczne - promieniowane nadfioletowe (UV), promieniowane podczerwone (IR), promieniowanie laserowe, promieniowane elektromagnetyczne (EM), ultradźwięki (Udz), drgania mechaniczne, zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych, oświetlenie nadmierne/niedostateczne, jaja i cysty pasożytów, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV), ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV), prątek gruźlicy, toksoplasma gondii, borrelia burgdorferi, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o charakterze uczulającym, inne zakażenia wewnątrzszpitalne, kwasy i zasady nieorganiczne, kwasy i zasady organiczne, aldehyd mrówkowy, chromiany, aminy aromatyczne, wyższe alkohole i aldehydy, paraformaldehyd, alkohol etylowy całkowicie skażony, stężone kwasy, podchloryn sodowy, formalina buforowana;
 • nauki o zdrowiu - promieniowane nadfioletowe (UV), promieniowane podczerwone (IR), promieniowanie laserowe, promieniowane elektromagnetyczne (EM), ultradźwięki (Udz), drgania mechaniczne, zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych, oświetlenie nadmierne/niedostateczne, jaja i cysty pasożytów, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV), ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV), prątek gruźlicy, toksoplasma gondii, borrelia burgdorferi, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o charakterze uczulającym, inne zakażenia wewnątrzszpitalne, kwasy i zasady nieorganiczne, kwasy i zasady organiczne, aldehyd mrówkowy, chromiany, aminy aromatyczne, wyższe alkohole i aldehydy, paraformaldehyd, alkohol etylowy całkowicie skażony, stężone kwasy, podchloryn sodowy, formalina buforowana;
 • rolnictwo i ogrodnictwo – praca w laboratorium, praca z odczynnikami chemicznymi i związkami organicznymi i nieorganicznymi powszechnie stosowanymi i wykorzystywanymi w działalności dydaktycznej, praca przy komputerze, kontakt ze zwierzętami i materiałem pochodzenia zwierzęcego, alergenami pochodzenia roślinnego oraz drobnoustrojami;
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki -  terpentyna, benzyna ekstrakcyjna, benzen, kwas azotowy, wymuszona pozycja ciała (stojąca);
 • technologia żywności i żywienia – praca przy odczynnikach chemicznych związków nieorganicznych i organicznych dopuszczonych do powszechnego stosowania, a wykorzystywanych na zajęciach dydaktycznych, praca z materiałem pochodzenia zwierzęcego, drobnoustroje, kwasy i zasady organiczne, kwasy i zasady nieorganiczne, praca przy komputerze, alergeny pochodzenia roślinnego.
 1. Doktorant/ka wykonuje nieodpłatnie badanie lekarskie, na podstawie skierowania, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie lub w innej wyznaczonej jednostce.
 2. Aktualny wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w danym roku kalendarzowym wykonują badania lekarskie doktorantów zamieszcza na stronie internetowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie oraz Szkoła Doktorska UR http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336/
 3. Zakres badania lekarskiego oraz termin kolejnego badania określa lekarz, w oparciu o dane zawarte w skierowaniu.
 4. Badanie lekarskie kończy się wydaniem zaświadczenia.
 5. Doktorant/ka dostarcza zaświadczenie lekarskie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR.
 6. Istnieje możliwość wykonania ww. badań w innych placówkach medycznych w kraju, ale może to wiązać się z dodatkowymi opłatami.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. While attending a programme during which PhD Students are exposed to harmful, noxious, or hazardous factors, the PhD Students have to, after enrollment, be referred for a medical examination by an occupational medicine. The purpose of a medical examination is to assess the possibility of undertaking or continuing education.
 2. Factors that are harmful, noxious, or hazardous to health are defined and occur in the following scientific and artistic disciplines:
  • biological sciences - computer work, acids, alkalis, ultraviolet (UV) radiation, excessive lighting, volatile organic solvents, contact with allergens of plant origin, bacteria, fungi, borreliosis
  • medical sciences - ultraviolet (UV) radiation, infrared (IR) radiation, laser radiation, electromagnetic (EM) radiation, ultrasound, mechanical vibration, hazards associated with operating visual display terminals, excessive/poor lighting, parasite eggs and cysts, hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV), human acquired immunodeficiency virus (HIV), tubercle bacillus, toxoplasma gondii, borrelia burgdorferi, mold fungi and other molds of allergenic nature, other nosocomial infections, inorganic acids and bases, organic acids and bases, formaldehyde, chromates, aromatic amines,   higher alcohols and aldehydes, paraformaldehyde, fully denatured ethyl alcohol, concentrated acids, sodium hypochlorite, buffered formalin
  • health sciences - ultraviolet (UV) radiation, infrared (IR) radiation, laser radiation, electromagnetic (EM) radiation, ultrasound, mechanical vibration, hazards associated with operating visual display terminals, excessive/poor lighting, parasite eggs and cysts, hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV), human acquired immunodeficiency virus (HIV), tubercle bacillus, toxoplasma gondii, borrelia burgdorferi, mold fungi and other molds of allergenic nature, other nosocomial infections, inorganic acids and bases, organic acids and bases, formaldehyde, chromates, aromatic amines,   higher alcohols and aldehydes, paraformaldehyde, fully denatured ethyl alcohol, concentrated acids, sodium hypochlorite, buffered formalin
  • fine arts and art conservation - turpentine, extraction naphtha, benzene, nitric acid, forced body position (standing)
  • agriculture and horticulture - Laboratory work, work with chemical reagents of organic and inorganic compounds commonly used and applied in teaching activities, computer work, contact with animals and material of animal origin, allergens of plant origin and microorganisms
  • nutrition and food technology - Work with chemical reagents of organic and inorganic compounds commonly used and applied in teaching activities, work with material of animal origin, microorganisms, organic acids and bases, inorganic acids and bases, computer work,  allergens of plant origin.
 3. The occupational health examination is free of charge if performed in the indicated facility on the basis of a referral.
 4. The list of the indicated facilities can be found at the link.
 5. The scope of the medical examination and the date of the next examination are determined by the doctor, based on the data included in the referral.
 6. The medical examination is completed with the issuance of a certificate.
 7. Ph.D. students are required to provide a medical certificate to the Secretary's Office of the Doctoral School within a set deadline.
 8. Please remember that it is possible to perform the above-mentioned tests in other medical facilities in the country, but it may be associated with additional fees.