Rekrutacja przez program Doktorat wdrożeniowy/Recruitment by the Implementation Doctorate

Informujemy, iż na stronie internetowej MNiSW ukazał się Komunikat Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2024” i naborze wniosków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-30-kwietnia-2024-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2024-i-naborze-wnioskow2

 

Informacje dodatkowe:

 1. Nabór wniosków do programu odbywa się w dwóch etapach. Termin składania wniosków:
  • część I wniosku – od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.;
  • część II wniosku (po wstępnym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie) – do dnia 20 września 2024 r.
 2. Wniosek (część I obejmująca informacje o projekcie, potencjale wnioskodawcy, podmiocie współpracującym oraz o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego) w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” składa samodzielny pracownik naukowy UR będący przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR.
 3. Wniosek powinien być przygotowany w porozumieniu z:
  • podmiotem współpracującym, który zatrudni lub zatrudnia kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum na okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej UR,
  • Dyrektorem instytutu dyscyplinowego UR.
 4. Wniosek należy przygotować w systemie OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania): https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.
 5. Wypełniając wniosek należy pamiętać, że Wnioskodawcą jest Uniwersytet Rzeszowski. Dlatego w części wniosku z danymi wnioskodawcy należy wpisać Uniwersytet Rzeszowski. Osobą podpisującą wniosek jest Rektor UR.
 6. Wydruk roboczy ostatecznej wersji wniosku z systemu OSF należy złożyć za pośrednictwem sekretariatu Szkoły Doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024 r. do godz. 12.00. Wydruk roboczy uzupełnionego wniosku powinien być podpisany przez:
  • samodzielnego pracownika naukowego UR będącego przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR;
  • Dyrektora Instytutu;
  • osobę reprezentującą podmiot współpracujący.
 7. Wersję wniosku do podpisu elektronicznego należy wygenerować w systemie OSF i odesłać do sekretariatu Szkoły Doktorskiej szkoladoktorska@ur.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w celu uzyskania podpisu elektronicznego Rektora UR. Po uzyskaniu podpisu sekretariat odsyła podpisaną wersję wniosku do Redaktora wniosku.
 8. Podpisany wniosek należy wysłać w systemie OSF do Ministerstwa ostatecznie do dnia 14 czerwca 2024 r. Wniosek wysyła Redaktor wniosku (samodzielny pracownik naukowy UR). Wniosek musi mieć status „wysłany”.
 9. Kandydat na doktoranta w ramach programu jest zobowiązany przystąpić do procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UR na zasadach określonych w Uchwale Senatu UR w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Po pozytywnej kwalifikacji I części wniosku przez MNiSW oraz przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej UR, Redaktor wniosku (samodzielny pracownik naukowy UR) składa w systemie OSF II część wniosku do dnia 20 września 2024 r. (część II obejmująca informacje o doktorancie i kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu, oraz o harmonogramie prac nad projektem).
 11. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/2025 w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" w następujących dyscyplinach:
  • archeologia
  • biotechnologia
  • ekonomia i finanse
  • filozofia
  • historia
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria materiałowa
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki medyczne
  • nauki o kulturze fizycznej
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o zdrowiu
  • nauki prawne
  • nauki socjologiczne
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • sztuki muzyczne
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 12. Osoba realizująca rozprawę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej UR w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UR oraz realizacji indywidualnego planu badawczego. Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdrożeniowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR. Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej UR trwa osiem semestrów. Okres ten można skrócić pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się.