Indywidualny plan badawczy / Individual Research Plan

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Doktorant/ka, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Indywidualne plany badawcze należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR w trakcie trwania pierwszego roku kształcenia.

Indywidualne plany badawcze są ostatecznie zatwierdzane przez:

  • radę naukową dyscypliny właściwej dla doktoranta/ki,
  • Radę Szkoły Doktorskiej UR.

Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w trakcie 4 semestru 2 roku kształcenia.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Education at the UR Doctoral School is based on the curriculum and the Individual Research Plan. 

The doctoral student, in consultation with the supervisor or supervisors, develops the Individual Research Plan containing, in particular, a schedule for the preparation of the doctoral dissertation and presents it within 12 months from the date of commencement of education at the UR Doctoral School. If  the assistant supervisor has been appointed, the Individual Research Plan shall be submitted with the opinion of that supervisor.

Individual research plans should be submitted to the Secretary’s Office of the UR Doctoral School during the first year of education.

The Ph.D. student’s Individual Research Plan is approved by:

  • scientific council competent for the Ph.D. student’s  discipline;
  • the Council of the UR Doctoral School.

The implementation of the Individual Research Plan is subject to the mid-term evaluation during the 4th semester.