Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej / Extension of the deadline for submitting the doctoral dissertation

 1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR, na wniosek doktoranta/ki złożony nie później niż do dnia złożenia rozprawy doktorskiej określonego w indywidualnym planie badawczym doktoranta/ki, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej określonego w indywidualnym planie badawczym, w szczególności w przypadku:
  1) konieczności realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków przyznanych w trybie konkursowym, w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub Fundację na Rzecz Nauki Polskiej;
  2) realizacji wyjazdów naukowych, w szczególności staży badawczych;
  3) czasowej niezdolności do realizacji badań naukowych spowodowanej chorobą;
  4) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny albo dzieckiem do szóstego roku życia lub posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
  5) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań naukowych niezbędnych do ukończenia rozprawy doktorskiej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR na wniosek doktoranta/ki, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej o 2 lata.
 3. Łączny okres przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej nie może przekroczyć dwóch lat.
 4. Warunkiem przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej jest:
  1) zrealizowanie przez doktoranta, do dnia złożenia wniosku, programu kształcenia;
  2) dołączenie do wniosku pozytywnej opinii promotora lub promotorów w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej wraz z akceptacją dyrektora instytutu właściwego dla dyscypliny kształcenia doktoranta/ki;
  3) dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1.
 5. W okresach wskazanych w ust. 1-2 doktorant/ka zachowuje wszystkie prawa doktoranta/ki z zastrzeżeniem, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. The Head of the UR Doctoral School, at the request of the doctoral student submitted no later than by the date of submission of the doctoral dissertation specified in the doctoral student's IRP, may agree to extend the deadline for submitting the doctoral dissertation specified in the IRP, in particular in the case of:
  1) the need to complete a research project financed from funds awarded in the competition procedure, particularly by the National Science Center, the National Center for Research and Development, the National Agency for Academic Exchange or the Foundation for Polish Science;
  2) study trips, particularly research internships;
  3) temporary inability to carry out scientific research caused by illness;
  4) the need to provide personal care for a sick family member or child up to the age of six or with a certificate of disability;
  5) the need to conduct additional scientific research necessary to complete the doctoral dissertation.
 2. In particularly justified cases referred to in section 1, the Head of the Doctoral UR School, at the request of the doctoral student, may agree to extend the deadline for submitting the doctoral dissertation by 2 years.
 3. The total period of extension of the deadline for submitting the doctoral dissertation may not exceed two years.
 4. The requirement for extending the deadline for submitting the doctoral dissertation is:
  1) completion of the curriculum by the doctoral student, by the date of submitting the request;
  2) enclosing to the request a positive opinion of the supervisor or supervisors on the extension of the deadline for submitting the doctoral dissertation together with the approval of the director of the institute competent for the PhD student's discipline;
  3) enclosing to the request documents proving the occurrence of the circumstances indicated in section 1.
 5. In the periods indicated in sections 1-2, the doctoral student retains all the rights of a doctoral student, with the provision that the total period of receiving a doctoral scholarship at the UR Doctoral School may not exceed 4 years.