Urlopy od kształcenia / Education leave

 

 1. Na uzasadniony i udokumentowany wniosek doktoranta/ki Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR może udzielić urlopu od kształcenia w następujących przypadkach:
 • czasowej niezdolności do realizacji kształcenia spowodowanej chorobą;
 • konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, dzieckiem do 3. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
 1. W okresie urlopu doktorant/ka zachowuje prawa doktoranta/ki, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego z zastrzeżeniem, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
 2. Urlop nie może wpływać na terminy czynności w procesie kształcenia doktorantów określonych ustawą, takich jak przedstawienie Indywidualnego Planu Badawczego oraz oceny śródokresowej. Przesunięcie terminów wyżej wymienionych czynności jest możliwe jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy osobiste stawiennictwo doktoranta/ki jest niemożliwe np. z powodu wypadku czy długotrwałej choroby.
 3. Łączny okres urlopu nie może być dłuższy niż jeden rok.
 4. Doktorant powracający z urlopu zobowiązany jest do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

Wniosek o urlop od kształcenia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. At the justified and documented request of the doctoral student, the Head of the UR Doctoral School may grant an education leave in the following cases:
 • temporary inability to receive education due to illness;
 • the need to provide personal care for a sick family member, a child up to 3 years of age or a child with a disability certificate.
 1. During the period of leave, the doctoral student retains the rights of a doctoral student, including the right to receive a doctoral scholarship, with the provision that the total period of receiving a doctoral scholarship in doctoral schools may not exceed 4 years.
 2. The leave may not affect the deadlines for activities in the doctoral students’ education process specified by law, such as a presentation of the Individual Research Plan and the mid-term evaluation. Postponement of the deadlines of the above-mentioned activities is possible only in emergency situations, when the presence in person of the doctoral student is impossible, e.g. due to an accident or long-term illness.
 3. The total period of leave may not exceed one year.
 4. The doctoral student returning from the leave is obliged to make up for any program differences.