Zasady oceny śródokresowej / The rules of mid-term evaluation

Procedura przeprowadzania oceny śródokresowej:

 1. Realizacja indywidualnego planu badawczego doktoranta/ki podlega ocenie śródokresowej w trakcie 4 semestru 2 roku kształcenia.
 2. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest na podstawie:
  • złożonego przez doktoranta/kę sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację indywidualnego planu badawczego;
  • rozmowy z doktorantem/ką dotyczącej indywidualnego planu badawczego oraz jego realizacji, złożonej z następujących etapów: autoprezentacji doktoranta/ki i odpowiedzi doktoranta/ki na zadane przez Komisję pytania.
 3. Do sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego doktorant/ka dołącza opinie promotora lub promotorów na temat realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta/ki.
 4. Doktorant/ka najpóźniej do końca czerwca w roku, w którym przeprowadzona ma być ocena śródokresowa, składa w sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR dokumenty, o których mowa w pkt. 2-3. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym doktorant/ka składa również w formie skanów zapisanych na nośniku elektronicznym (zalecany pendrive), przekazywanych członkom Komisji.
 5. Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez doktoranta/kę każdy z członków Komisji sporządza ocenę doktoranta/ki w formie pisemnej opinii o realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta/kę. Podpisaną opinię członek Komisji dostarcza do sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji ds. oceny śródokresowej.
 6. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie, na którym Komisja przeprowadza rozmowę z doktorantem/ką dotyczącą indywidualnego planu badawczego oraz jego realizacji, obejmującą etap:
  • autoprezentacji doktoranta/ki;
  • odpowiedzi doktoranta/ki na zadane przez Komisję pytania.
 7. Posiedzenie Komisji w sprawie oceny śródokresowej doktoranta odbywa się nie wcześniej niż 30 dni od dnia otrzymania materiałów, o których mowa w pkt. 4 i nie później niż do końca czwartego semestru kształcenia.
 8. O terminie i miejscu posiedzenia Komisja informuje doktoranta/kę z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta/ki termin posiedzenia może zostać zmieniony.
 9. Posiedzenia Komisji mogą być prowadzone w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 10. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym zapisanym w protokole z posiedzenia Komisji. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 11. Komisja wystawia ocenę pozytywną, jeżeli doktorant/ka bez nieuzasadnionych opóźnień realizuje indywidualny plan badawczy.
 12. W przypadku niespełnienia warunku do wystawienia oceny pozytywnej, o którym mowa w pkt. 11, Komisja wystawia ocenę negatywną.
 13. Doktoranta/kę skreśla się z listy doktorantów w przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej.
 14. Uzasadnienie oceny może zawierać wskazanie pożądanych zmian w indywidualnym planie badawczym.
 15. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej doktorant/ka może wystąpić o dokonanie zmiany w indywidualnym planie badawczym. Zmiana musi być uzasadniona oraz pozwalać na złożenie rozprawy doktorskiej w regulaminowym terminie.

Komisja ds. oceny śródokresowej:

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której trzy osoby posiadające stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, z czego minimum dwie osoby są zatrudnione poza UR lub są to osoby, o których mowa w art. 190 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Członków Komisji rekomenduje rada naukowa właściwej dla doktoranta dyscypliny.
 2. Komisję ds. oceny śródokresowej powołuje Rektor UR, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej UR.
 3. W Szkole Doktorskiej UR może zostać powołana więcej niż jedna komisja ds. oceny śródokresowej.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba, co do której bezstronności mogą wystąpić wątpliwości.
 5. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami Komisji.
 6. Na wniosek przewodniczącego Komisji w posiedzeniu Komisji może uczestniczyć na prawach obserwatora przedstawiciel Samorządu Doktorantów UR.
 7. Komisja, za zgodą doktoranta, może zaprosić do udziału w posiedzeniu Komisji na prawach obserwatora promotora, promotorów lub promotora pomocniczego doktoranta/ki.
 8. Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza UR, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.