Związek z misją i strategią rozwoju UR/The relation with the UR mission and development strategy

 

 1. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim tworzy przestrzeń dla kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki.
 2. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim wpisuje się w oczekiwania społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego i otoczenia zewnętrznego w zakresie kształcenia, przygotowującego do prowadzenia wysokiej jakości badań, zmierzających do osiągnięcia stopnia doktora, prowadzenia i upowszechniania badań naukowych, współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.
 3. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim pełni rolę kulturotwórczą.
 4. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim, stanowiąc integralną część Uniwersytetu Rzeszowskiego, pozostaje wierna uniwersalnym ideom uniwersyteckim: dążeniu do prawdy, stosowaniu norm etycznych, ochronie wolności badań naukowych, otwartości na wiedzę, szacunku dla człowieka, umiejętności współpracy niezależnie od różnic światopoglądowych, etnicznych i religijnych.
 5. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim realizuje idee dążenia do doskonałości naukowej, dydaktycznej i artystycznej oraz wychowuje przyszłe elity odpowiedzialne za rozwój Polski, Europy i świata.
 6. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzi kształcenie z wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim realizuje program kształcenia promujący najnowsze osiągnięcia postępu wiedzy naukowej.
 8. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim realizuje program kształcenia ukierunkowany na rozwój kompetencji młodej kadry naukowej w zakresie implementacji myśli naukowej warunkującej postęp naukowy w sferze gospodarczej i społecznej.

 

 1. The Doctoral School at the University of Rzeszów creates a space for education and conducting scientific research in the field of humanities, engineering and technology, medical sciences and health sciences, agricultural sciences, social sciences, exact and natural sciences and arts.
 2. The Doctoral School at the University of Rzeszów is in line with the expectations of the academic community of the University of Rzeszów and the external environment with regard to education that prepares doctoral students to conduct high-quality research aimed at achieving a doctoral degree, conducting and popularizing scientific research, and scientific cooperation with academic centers at home and abroad.
 3. The Doctoral School at the University of Rzeszów plays a culture-forming role.
 4. The Doctoral School at the University of Rzeszów, constituting an integral part of the University of Rzeszów, remains faithful to the university's universal ideas: striving for truth, applying ethical norms, protecting the freedom of scientific research, openness to knowledge, respect for a human being, the ability to cooperate regardless of ideological, ethnic and religious differences.
 5. The Doctoral School at the University of Rzeszów implements the ideas of pursuit for scientific, teaching and artistic excellence and educates future elites, who are responsible for the development of Poland, Europe and the world.
 6. The Doctoral School at the University of Rzeszów provides education using the interdisciplinary teaching potential of the University of Rzeszów.
 7. The Doctoral School at the University of Rzeszów teaches the curriculum that promotes the latest achievements in the progress of scientific knowledge.
 8. The Doctoral School at the University of Rzeszów teaches the curriculum aimed at developing the competence of young scientific staff in the implementation of scientific thought that conditions scientific progress in the economic and social sphere.