Cele kształcenia / Learning objectives

 

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych. Głównym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim jest przygotowanie doktorantki/doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora. Cele kształcenia obejmują zwłaszcza:

 1. wyposażenie doktorantki/doktoranta w wiedzę pozwalającą korzystać z osiągnięć światowego dorobku naukowego dla potrzeb rozwiązywania problemów naukowych,
 2. poszerzenie umiejętności doktorantki/doktoranta w zakresie rozwijania istniejących i opracowywania nowych metod, technik i narzędzi badawczych oraz twórczego ich stosowania w praktyce, m.in. przy opracowywaniu nowych materiałów, metod, technologii i produktów,
 3. zdobycie wiedzy przez doktorantkę/doktoranta z zakresu metodologii badań naukowych właściwej dla uprawianej dyscypliny, w tym także na potrzeby transferu wyników prowadzonych badań do sfery gospodarczej i społecznej,
 4. nabycie przez doktorantkę/doktoranta umiejętności rozwiązywania problemów badawczych w zakresie projektowania warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających rozwojowi prowadzonej działalności,
 5. zdobycie przez doktorantkę/doktoranta umiejętności w zakresie planowania i realizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych lub twórczych, jak również umiejętności przewodzenia grupie i ponoszenia za nią odpowiedzialności,
 6. wyposażenie doktorantki/doktoranta w kompetencje warsztatowo-metodologiczne stanowiące gwarancję samodzielności naukowej, w tym uczestniczeniu w wymianie idei, także w środowisku międzynarodowym na etapie planowania i organizacji prac zespołowych,
 7. wyposażenie doktorantki/doktoranta w kompetencje warunkujące samodzielność w planowaniu własnego rozwoju, a także formułowaniu opiniotwórczych myśli w swoim otoczeniu,
 8. nabycie przez doktorantkę/doktoranta umiejętności i kompetencji w zakresie tworzenia programów kształcenia i szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi,
 9. podtrzymywanie i rozwój etosu środowisk badawczych i twórczych przez doktorantkę/doktoranta, w szczególności poprzez promowanie wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i w innych środowiskach, a także twórczy wkład w doskonalenie jakości oraz kultury współpracy,
 10. przygotowanie doktorantki/doktoranta do samodzielnej popularyzacji zagadnień naukowych przeznaczonych dla niespecjalistów.

 

The Doctoral School at the University of Rzeszów enables students to obtain advanced knowledge in specific fields of science and scientific disciplines, as well as in the field of arts and artistic disciplines. The main objective of education at the Doctoral School at the University of Rzeszów is to prepare a doctoral student to conduct scientific or artistic work independently, to prepare a doctoral dissertation and receive a doctoral degree. The learning objectives include, particularly:

 1. equipping the doctoral student with knowledge that allows him/her to use the world scientific achievements for the purpose of solving scientific problems;
 2. broadening the skills and competence of the doctoral student in developing the existing methods and devising new methods, techniques and research tools and their creative application in practice, e.g. in the development of new materials, methods, technologies and products;
 3. acquiring knowledge by the doctoral student of scientific research methodology appropriate to his/her discipline, and also for the purpose of transferring research results to the economic and social sphere;
 4. acquiring by the doctoral student of the ability to solve research problems concerning the design of legal and organizational conditions conducive to the development of his/her activity;
 5. acquiring by the doctoral student of skills in the planning and implementation of individual and team research or creative projects, as well as the ability to lead a group and bear responsibility for it;
 6. equipping the doctoral student with workshop and methodological competences constituting a guarantee of scientific independence, including participation in the exchange of ideas, also in the international environment at the stage of planning and organization of teamwork,
 7. equipping the doctoral student with competences which allow for independence in planning his/her own development, as well as formulating opinion-forming thoughts in his/her environment;
 8. acquiring skills and competences in creating education and training programs by using modern methods and tools;
 9. maintaining and developing the ethos of research and creative environments by the doctoral student, particularly by promoting models of proper conduct in the work environment and in other environments, as well as creative contribution to the improvement of quality and culture of cooperation;
 10. preparing the doctoral student for independent popularization of scientific issues intended for non-specialists.