Kształcenie osób ze szczególnymi potrzebami / Educating people with special needs

 

 1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadający orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz ci, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy mogą uzyskać wsparcie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Rzeszowskiego (BON).
 2. Rejestracja w BON odbywa się na podstawie wniosku doktoranta.
 3. Szczegółowe zasady organizacji oraz zakres wsparcia ze strony BON określa Rektor.
 4. Jeżeli doktorant, o którym mowa w ust. 1 ma ograniczoną możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach, w tym także możliwość zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, może wnioskować o przyznanie indywidualnego harmonogramu kształcenia.
 5. Doktorant składa wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji kształcenia do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR. Do wniosku doktorant zobowiązany jest dołączyć opinię BON w sprawie dostosowania warunków, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do potrzeb.
 6. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR decyduje o przyznaniu indywidualnej organizacji kształcenia na podstawie opinii BON.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Persons with a disability certificate, chronically ill or unable to fully participate in classes in the standard mode, but not having a certified degree of disability and those whose inability to fully participate in classes is caused by a sudden illness or a loss of fitness due to an accident, but the nature of this inability is temporary, can obtain support at the Disabled Persons Office of the University of Rzeszów (DPO).
 2. Registration in the DPO is on the basis of a doctoral student's request.
 3. Detailed rules of the organization and scope of support from the DPO are determined by the Rector.
 4. If the doctoral student referred to in section 1 has a limited opportunity to fully participate in the classes, including a limited opportunity to pass exams and obtain credits/passes, he/she may apply for an individual study schedule.
 5. The doctoral student submits an application for granting an individual organization of education to the UR Director of the Doctoral School. The doctoral student is obliged to enclose a DPO opinion on the adaption of the conditions, organization and implementation of the teaching process to his/her needs.
 6. The Head of the UR Doctoral School decides on the granting of the organization of individual education on the basis of the DPO opinion.