Dietetyka

DIETETYKA, STUDIA I STOPNIA

Absolwent kierunku Dietetyka I stopnia zdobywa umiejętności zawodowe:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points - HACCP);
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

 

 Absolwenci kierunku Dietetyka I stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali
  i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

DIETETYKA, STUDIA II STOPNIA

Absolwent kierunku Dietetyka II stopnia zdobywa umiejętności zawodowe i uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka, który zgodnie z projektem ustawy
i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód wykonywany w ochronie zdrowia - projekt z dnia 29.01.2004 r., polaga na:

 • planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;
 • stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
 • planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
 • samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
 • nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
 • kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
 • prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej
  i produkcyjnej;
 • uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;
 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • udzielaniu porad dietetycznych;
 • prowadzeniu edukacji żywieniowej.

 

Ponadto, wykonywanie zawodu dietetyka przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe polega (za § 2 ust.2), obok działań wymienionych powyżej, na:

 • prowadzeniu samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych jak i chorych;
 • pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki oraz prowadzeniu szkolenia i staży zawodowych w ramach podnoszenia kwalifikacji;
 • planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie żywienia ludzi zdrowych
  i chorych;
 • planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia

 

Absolwenci kierunku Dietetyka II stopnia mogą szukać zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych.

 

Ponadto absolwent jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej oraz kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.