Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku

W trakcie studiów student nabywa podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące szczegółową wiedzę z językoznawstwa, w tym glottodydaktyki, a także literaturoznawstwa i logopedii. Najważniejszym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy logopedy i glottodydaktyka oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to:

 • zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii i glottodydaktyki (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka; przy czym największy nacisk kładzie się na nauczenie słuchaczy zasad prawidłowej artykulacji głosek polskich),
 • zdobycie wiedzy na temat pracy z dzieckiem bilingwalnym, wykształcenie umiejętności nauczania języka polskiego jako obcego
 • wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej z dziećmi z różnymi problemami komunikacyjnymi,
 • zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy (wiedza z anatomii, foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii),
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy dziecka, mechanizmami nabywania mowy i języka.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego obcokrajowców i dzieci dwujęzycznych oraz będą umieli samodzielne przeprowadzać postępowanie diagnostyczne, planowanie i prowadzenie terapii logopedycznej wybranych zaburzeń mowy, w tym jąkania, mowy dzieci z niepełnosprawnościami, korekcji wadliwie wymawianych głosek, wymowy polskich dźwięków.

Podczas studiów zdobędą wiedzę z zakresu z kilku obszarów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. literaturoznawstwa (kluczowe dzieła literatury polskiej i światowej, teoria literatury, poetyka), 3 psychologii i pedagogiki, 4. anatomii i neurologii, 5. terapii zaburzeń mowy oraz 6. języka polskiego jako obcego i kultury polskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel wspomagający w zakresie logopedii w:

 • Szkołach
 • Przedszkolach
 • żłobkach

Jako nauczyciel języka polskiego jako obcego:

 • we wszystkich typach szkół oraz ośrodkach polonijnych w Polsce i za granicą.

Edukację może kontynuować na studiach drugiego stopnia (magisterskich), które dadzą pełne uprawnienia w zawodzie nauczyciela oraz pełne uprawnienia logopedyczne umożliwiające pracę w:

 • szpitalach
 • ośrodkach oświatowych
 • poradniach logopedycznych

Będzie miał także możliwość prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego.