Kolegium Nauk Przyrodniczych

AGROLEŚNICTWO

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku agroleśnictwo znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Agroleśnictwo, studia I stopnia o profilu ogólnakademickim

 1. Chemia
 2. Ekologia ogólna
 3. Fizjologia roślin
 4. Ochrona przyrody
 5. Geodezja
 6. Kształtowanie i ochrona krajobrazu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku architektura krajobrazu znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Architektura krajobrazu, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania
 2. Technika w terenach zieleni
 3. Ochrona roślin
 4. Pielęgnacja i ochrona terenów zieleni
 5. Podstawy kosztorysowania
 6. Projektowani obiektów architektury krajobrazu
 7. Zasady projektowania krajobrazu
 8. Zielne rośliny ozdobne

Architektura krajobrazu, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. GIS w architekturze krajobrazu
 2. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 3. Ochrona krajobrazu
 4. Planowanie przestrzenne
 5. Projektowanie konserwatorskie

BIOLOGIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku biologia znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Biologia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Anatomia człowieka i histologia
 2. Botanika ogólna
 3. Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej
 4. Genetyka
 5. Metody analizy i techniki prezentacji danych przyrodniczych
 6. Mikrobiologia
 7. Zoologia kręgowców
 8. Biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej

Biologia, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Analiza instrumentalna komórki
 2. Globalne zmiany środowiska
 3. Statystyka w biologii
 4. Metody obrazowania mikroskopowego
 5. Biogeografia
 6. GIS i przyrodnicze zasoby informacyjne

INFORMATYKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku informatyka znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Informatyka, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Programowanie obiektowe 1
 2. Programowanie obiektowe 2
 3. Bazy danych
 4. Technologie internetowe
 5. Aplikacje internetowe

Informatyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Sztuczna inteligencja
 2. Programowanie współbieżne i rozproszone

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku informatyka i ekonometria znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Informatyka i ekonometria, studia I stopnia o profilu praktycznym

 1. Programowanie obiektowe
 2. Bazy danych
 3. Technologie internetowe
 4. Aplikacje internetowe
 5. Mikroekonomia
 6. Makroekonomia
 7. Elementy rachunkowości

MATEMATYKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku matematyka znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Matematyka, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Ochrona własności intelektualnej
 2. Podstawy programowania
 3. Bazy danych
 4. Wstęp do środowiska R
 5. Programowanie 1
 6. Analiza danych w systemie R 1

Matematyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Analiza danych w systemie R 2
 2. Język obcy z elementami terminologii specjalistycznej

MECHATRONIKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku mechatronika znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Mechatronika, studia I stopnia o profilu praktycznym

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD

Mechatronika, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Obrabiarki sterowane numerycznie

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku ochrona środowiska znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Ochrona środowiska, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Chemia
 2. Kartografia i geograficzne systemy informacyjne
 3. Ochrona atmosfery i monitoring powietrza
 4. Odpady przemysłowe i komunalne w środowisku
 5. Technologie bioenergetyczne
 6. Technologie oczyszczania ścieków

Ochrona środowiska, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Analityka substancji toksycznych w środowisku
 2. Planowanie przestrzenne

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i GOSPODARKA ODPADAMI

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Podstawy ekonomii
 2. Technologia informacyjna
 3. Grafika inżynierska
 4. Komputerowe wspomaganie projektowania
 5. Analiza danych z elementami statystyki w OZEiGO
 6. Pozyskiwanie funduszy w OZEiGO

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Metody operacyjnego zarządzania projektami
 2. Kierowanie zespołem projektowym
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania 3D
 4. Audyt energetyczny
 5. Ocena oddziaływania OZEiGO na środowisko

ROLNICTWO

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku rolnictwo znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Rolnictwo, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Ogólna uprawa roli i roślin
 2. Chemia rolna
 3. Technika rolnicza
 4. Ochrona roślin
 5. Produkcja zwierzęca
 6. Organizacja i ekonomika gospodarstw

Rolnictwo, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Doświadczalnictwo rolnicze
 2. Pracownia analiz instrumentalnych

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka znajdują się tutaj

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Chemia żywności
 2. Opakowania żywności
 3. Toksykologia żywności
 4. Mikrobiologia żywności
 5. Inżynieria procesowa w przemyśle spożywczym
 6. Żywienie człowieka
 7. Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu spożywczego
 8. Ogólna technologia i utrwalanie żywności
 9. Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Żywność ekologiczna
 2. Żywienie człowieka we współczesnym świecie
 3. Marketing produktów spożywczych
 4. Polityka wyżywienia ludności