Nauki o rodzinie

Nazwa kierunku

Nauki o rodzinie

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne 

Opis kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku nauki o rodzinie profil praktyczny uzyskuje tytuł zawodowy licencjata na specjalności: asystent rodziny lub asystent osoby niepełnosprawnej. W toku studiów zdobywa interdyscyplinarną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny oraz umiejętności ukierunkowane na zastosowanie praktyczne w pracy z rodziną.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada:

  • wiedzę w zakresie: zagadnień związanych z rodziną i jej funkcjonowaniu w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, prawnym, biomedycznym, filozoficznym i teologicznym. Zna terminologię z zakresu biologicznego i zdrowotnego rozwoju człowieka. Posiada wiedzę na temat przebiegu procesu wychowania i socjalizacji w kontekście przemian współczesnych środowisk i instytucji społecznych. Ma wiedzę o podmiotach i placówkach działających na rzecz rodziny i ich działaniach. Ma wiedzę o sposobach diagnozowania potrzeb rodziny znajdującej się różnym układzie wewnętrznym i w różnorodnym położeniu społecznym. Ma wiedzę o negocjacjach i mediacji
  • umiejętności w zakresie: interpretacji informacji związanych z biologicznym i jednostkowym rozwojem człowieka oraz jego funkcjonowaniem społecznym, zwłaszcza w środowisku rodzinnym. Potrafi rozwijać umiejętności profesjonalne związane z pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym i prawnym wspieraniem rodziny, wykorzystując zdobytą wiedzę do opisu i praktycznego zastosowania w pracy z rodziną. Potrafi samodzielnie planować i realizować projekty w zakresie pomocy i wspierania rodziny, przeżywającej różnego rodzaju trudności. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych związanych z systemem rodzinnym. Potrafi stosować przepisy prawa odnoszące się do rodziny (chroniące wartości życia rodzinnego). Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów poszczególnych członków rodziny oraz porozumiewać się z rodziną i przedstawicielami podmiotów środowiskowych działających na rzecz rodziny.
Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • samorządowych jednostkach/instytucjach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej np. w charakterze asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  • placówkach wsparcia dziennego,

  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu,

  • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,

  • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  • instytucjach/podmiotach, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny.