Filologia polska, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia
Przedmioty podstawowe
Wiedza o kulturze
Nauki pomocnicze filologii polskiej z technologią informacyjną
Historia Polski
Historia filozofii
Przedmioty kierunkowe
Moduł przedmiotów literaturoznawczych
Literatura staropolska
Literatura oświeceniowa
Literatura romantyzmu
Literatura pozytywizmu
Literatura Młodej Polski
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
Literatura po 1939 r.
Arcydzieła literatury powszechnej, semestr 1
Arcydzieła literatury powszechnej, semestr 2
Arcydzieła literatury powszechnej, semestr 3
Arcydzieła literatury powszechnej, semestr 4
Arcydzieła literatury powszechnej, semestr 5
Arcydzieła literatury powszechnej, semestr 6
Moduł przedmiotów teoretycznoliterackich
Teoria literatury
Moduł przedmiotów językoznawczych
Podstawy językoznawstwa
Specjalność edytorska
Moduł przedmiotów z zakresu edytorstwa i mediów
Historia książki
Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej
Moduł przedmiotów językoznawczych
Językowe przygotowanie tekstu
Praktyki ciągłe
Praktyka ciągła w wydawnictwach, drukarniach, mediach (do wyboru)
Studia II stopnia
Przedmioty podstawowe
Teoria kultury
Przedmioty kierunkowe
Moduł przedmiotów literaturoznawczych
Konteksty literatury polskiej XX i XXI w.
Retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym
Konteksty literatury polskiej XIX w.
Specjalność edytorstwo
Moduł przedmiotów z zakresu edytorstwa
Podstawy edytorstwa
O sztuce książki
Kompozycja i estetyka tekstu
Moduł przedmiotów językoznawczych
Tekstologia
Moduł przedmiotów z zakresu prawa i ekonomii
Rynek wydawniczy w Polsce
Praktyki indywidualne
Praktyka ciągła w redakcjach, wydawnictwach lub drukarniach
Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych
Moduł przedmiotów z zakresu języka, komunikacji i etykiety
Komunikacja interpersonalna
Pragmatyka językowa
Etykieta biznesu (savoir vivre)
Techniki perswazji
Praktyka ciągła w administracji publicznej i różnego typu biurach lub instytucjach (do wyboru)