Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna, metodyczna, artystyczna oraz praktyka powiązana z poszczególnymi specjalnościami. Ich celem jest  wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela.

Opis specjalności

Na studiach pierwszego stopnia studenci II roku mają możliwość wyboru jednej spośród następujących specjalności:

- muzyka estradowa

- rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej

- muzyk kościelny.

Na studiach drugiego stopnia studenci na początku cyklu kształcenia dokonują wyboru jednej spośród trzech specjalności:

- muzyka w mediach

- edukacja tańca

-prowadzenie zespołów muzycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej. Absolwent/ka posiada umiejętności w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,  zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym, gry liturgicznej w kościele rzymskokatolickim, działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. W celu osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci studiów drugiego stopnia posiadają wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej. Studia drugiego stopnia uprawniają do nauczania muzyki we wszystkich typach szkół.

Absolwent/ka studiów drugiego stopnia w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:

- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej;

- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;

- zespołów tanecznych;

- zajęć muzyczno – ruchowych w różnego typu placówkach;                                                        

- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach;

- działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych

-animacji kultury muzycznej w społeczeństwie

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia

Perspektywy zatrudnienia:

 • aktywny udział w życiu muzycznym jako członek różnego typu zespołów muzycznych,

 • możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających w różnego typu placówkach,

 • dyrygent, kierownik artystyczny zespołów instrumentalnych, wokalnych i wokalno – instrumentalnych,

 • organista

 • animator życia muzycznego

Studia II stopnia

Perspektywy zatrudnienia:

 • szkoły ogólnokształcące (podstawowe i ponadpodstawowe),

 • instytucje kultury,

 • media

 • Szeroka paleta możliwości:

  - nauczyciel,

  - dyrygent, kierownik artystyczny zespołów instrumentalnych, wokalnych i wokalno – instrumentalnych,

  - prowadzący zespoły taneczne i zajęcia muzyczno – ruchowe w placówkach różnego typu,

  - dziennikarz muzyczny,

  - animator i organizator wydarzeń muzycznych, w tym koncertów, kursów, festiwali, konkursów