Kolegium Nauk Społecznych

ADMINISTRACJA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku administracja znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/administracja/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Administracja, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Praktyki zawodowe
 2. Elementy informatyki
 3. Zamówienia publiczne
 4. Podstawy prawa karnego

Administracja, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Praktyki zawodowe
 2. Ochrona prawa własności intelektualnej
 3. Bezpieczeństwo informacji
 4. Prawo zamówień publicznych

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/bezpieczenstwo-ww/syl

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia o profilu praktycznym

      Przedmioty podstawowe, kierunkowe, fakultatywne

 1. Zwalczanie przestępczości
 2. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 3. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 4. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 5. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 6. Zwalczanie terroryzmu
 7. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 8. Systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Prewencja kryminalna
 10. Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
 11. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 12. Polityka imigracyjna i azylowa

Przedmioty (ścieżka specjalnościowa)

Zarządzanie kryzysowe

 1. Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
 2. Instytucje i organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
 3. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 4. Psychologia sytuacji kryzysowych
 5. Podstawy medycyny katastrof
 6. Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 7. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
 8. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 9. Media w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo publiczne

 1. Zarządzanie w sektorze publicznym
 2. Zadania administracji terytorialnej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 3. Policja i prawo policyjne
 4. Służby graniczne w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa
 5. Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Służby specjalne w Polsce
 7. Straż gminna w systemie bezpieczeństwa lokalnego
 8. Organizacja i funkcjonowanie ochrony cywilnej
 9. Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych
 10. Public relations w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

      Przedmioty podstawowe, kierunkowe, fakultatywne

 1. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
 2. Ochrona ludności i ochrona cywilna
 3. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 4. Strategia zapobiegania przestępczości
 5. Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 6. Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 7. Zarządzenie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 8. Ochrona praw konsumentów
 9. Strzelectwo
 10. Elementy samoobrony
 11. Polityka imigracyjna i azylowa

Przedmioty (ścieżka specjalnościowa)

Służby mundurowe

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego
 3. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

 1. Zadania administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego
 2. Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego
 3. Zarządzanie kryzysowe
 4. Ochrona informacji niejawnych
 5. PR w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym

EKONOMIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku ekonomia znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/ekonomia/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Ekonomia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Technologie informacyjne
 3. Praktyka zawodowa

Ekonomia, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Ekonomia menedżerska
 2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 3. Rynek finansowy II

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku finanse i rachunkowość znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/finanse-i-rachunkowosc/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Finanse i rachunkowość, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Rachunkowość
 2. Technologie informacyjne
 3. Praktyka zawodowa

Finanse i rachunkowość, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 2. Rachunkowość zarządcza
 3. Technologie informacyjne w finansach

PRACA SOCJALNA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku praca socjalna znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/praca-socjalna/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Praca socjalna, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Wstęp do socjologii
 2. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 3. Socjologia rodziny
 4. Technologie informacyjne
 5. Wprowadzenie do pracy socjalnej
 6. Hospitacje instytucji sfery socjalnej
 7. Polityka społeczna
 8. Projekt socjalny

Praca socjalna, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Filantropia i dobroczynność w pomocy społecznej
 2. Techniki autoprezentacji w pracy socjalnej
 3. Dylematy etyczne w pracy socjalnej
 4. Projekt socjalny w praktyce pomocy społecznej
 5. Filozofia społeczna

PRAWO

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku prawo znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/prawo/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Prawo, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Technologie informacyjne
 2. Praktyka zawodowa

SOCJOLOGIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku socjologia znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/socjologia/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Socjologia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Wstęp do socjologii
 2. Metody badań społecznych
 3. Technologie informacyjne
 4. Komunikowanie społeczne
 5. Małe struktury społeczne
 6. Praktyki zawodowe

Socjologia, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Warsztat badawczy socjologa
 2. Filozofia społeczna
 3. Komputerowa analiza statystyczna

STUDIA EUROPEJSKIE

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku studia europejskie znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/studia-europejskie/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Studia europejskie, studia II stopnia o profilu ogólnoakadmickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Język obcy
 2. Historia cywilizacji europejskiej
 3. Organizacje międzynarodowe w Europie