Sztuki wizualne

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Sztuki wizualne

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Studia na kierunku Sztuki wizualne to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku Sztuki Wizualne jest zdobycie wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.  W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania i posiadanej wiedzy absolwenta znajdują się zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Absolwent posiada zdolność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich, rysunkowych oraz pokrewnych środków ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Spora ilość ćwiczeń umożliwia praktyczną naukę  obrazowania, formowania i kompozycji. W zakresie umiejętności informatycznych absolwenta  nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).  Dzięki połączeniu w ramach programu studiów zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu czy języka obcego, absolwent kierunku posiada nieograniczone możliwości kreacji przy rozwiniętych umiejętnościach posługiwania się różnorodnymi narzędziami.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Student/ka w semestrze 3 dokonuje wyboru jednej z dwóch specjalności: Formy Projektowe i Multimedia lub Malarstwo i Rysunek.

W ramach specjalności Formy Projektowe i Multimedia student/ka w semestrze 5 dokonuje wyboru jednej z dwóch pracowni dyplomowych: Media interaktywne lub Formy przestrzenne.

W ramach specjalności Malarstwo i Rysunek student/ka w semestrze 5 dokonuje wyboru jednej z dwóch pracowni dyplomowych: Pracownia rysunku lub Pracownia Malarska.

W semestrze 5 student/ka wybiera jedną z grup seminarium dyplomowego. Przed podjęciem decyzji o zapisie do grupy seminaryjnej studenci zapoznawani są z zagadnieniami, którymi zajmują się promotorzy prac teoretycznych. Wszystkie przedmioty kierunkowe do wyboru, studenci wybierają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne o specjalności Formy Projektowe i Multimedia nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • tworzenie wizualizacji i modelowania przestrzeni i obiektów 3D
 • rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, montażu nieliniowego video, filmowych efektów specjalnych
 • tworzenia grafiki komputerowej
 • grafiki edytorskiej oraz usług DTP
 • form przestrzennych

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne o specjalności Malarstwo i Rysunek nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technik i technologii malarstwa i rysunku
 • malarstwa sztalugowego
 • malarstwa w architekturze
 • malarstwa i rysunku eksperymentalnego,
 • działań interdyscyplinarnych
 • komunikacji wizualnej

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Osoby, które aplikują na kierunek sztuki wizualne rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się one podstaw sztuk wizualnych, takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba czy grafika. Ponadto poznają zasady tworzenia grafiki komputerowej oraz multimediów, przy zastosowaniu profesjonalnych programów i narzędzi informatycznych. Studenci rozwiną także zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/absolwentka kierunku Sztuki wizualne, studia pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowe pokrewnych dyscyplin artystycznych. Zna podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz publikacje związane z zagadnieniami sztuki. Zna style w sztuce, zna i rozumie tendencje rozwojowe z zakresu dyscypliny artystycznej. Zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej i rozwojem technologicznym związanym z zawodem artysty danej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych i użytkowych. Przygotowany jest do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, massmediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może także podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach graficznych,
 • instytucjach kultury
 • prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
 • firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer
 • galeriach,
 • muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach internetowych i informatycznych,
 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • firmach programistycznych,
 • studiach deweloperskich,

Posiadając szeroką wiedzę na temat sztuk wizualnych Absolwent może podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych. Pracować jako ilustrator / dekorator / projektant / animator kultury / kurator wystaw / marszand, organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne, promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki. Może pracować w instytucjach zajmujących się przygotowywaniem recenzji wydarzeń artystycznych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę artystyczną. Absolwent może zajmować się handlem antykwarycznym, promocją twórczości artystycznej. Może prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych. Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu tej ścieżki: ośrodki teatralne, muzea i galerie sztuki, domy i ośrodki kultury, innego typu firmy i placówki zajmujące się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie i amatorskie teatry, działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach). Po dodatkowym przeszkoleniu możesz również podjąć pracę dydaktyczną w zakresie szkolnictwa.

 

Nazwa kierunku

Sztuki wizualne

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Studia na kierunku Sztuki wizualne to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Głównym celem studiów II stopnia na kierunku Sztuki Wizualne jest zdobycie wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.  W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania i posiadanej wiedzy absolwenta znajdują się zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Duża ilość ćwiczeń umożliwia praktyczną naukę  obrazowania, modelowania i kompozycji. Absolwent posiada umiejętność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich, rysunkowych oraz pokrewnych środków ekspresji.  W zakresie umiejętności informatycznych absolwenta szczególny nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

Dzięki połączeniu w ramach programu studiów zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu, technologii IT czy języka obcego, absolwent kierunku posiada nieograniczone możliwości kreacji przy rozwiniętych umiejętnościach posługiwania się różnorodnymi narzędziami.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Student/ka w semestrze 1 dokonuje wyboru jednej z dwóch specjalności: Formy Projektowe i Multimedia lub Malarstwo i Rysunek.

W ramach specjalności Formy Projektowe i Multimedia student/ka w semestrze 3 dokonuje wyboru jednej z dwóch pracowni dyplomowych: Media interaktywne lub Formy przestrzenne.

W ramach specjalności Malarstwo i Rysunek student/ka w semestrze 3 dokonuje wyboru jednej z dwóch pracowni dyplomowych: Pracownia Mediów Rysunkowych lub Pracownia Malarska.

W semestrze 2 student/ka wybiera jedną z grup seminarium dyplomowego. Przed podjęciem decyzji o zapisie do grupy seminaryjnej studenci zapoznawani są z zagadnieniami, którymi zajmują się promotorzy prac teoretycznych. Wszystkie przedmioty kierunkowe do wyboru, studenci wybierają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne o specjalności Formy Projektowe i Multimedia rozszerzy wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • tworzenie wizualizacji i modelowania przestrzeni i obiektów 3D
 • rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, montażu nieliniowego video, filmowych efektów specjalnych
 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych
 • tworzenia grafiki projektowej
 • grafiki edytorskiej oraz usług DTP
 • projektowania publikacji, składu i łamania publikacji, typografii w druku

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne o specjalności Malarstwo i Rysunek rozszerzy wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technik i technologii malarstwa i rysunku
 • łączenia typografii z warstwą rysunkową i malarską
 • malarstwa sztalugowego
 • malarstwa i rysunku eksperymentalnego,
 • ilustracji, komiksu
 • mediów rysunkowych
 • działań interdyscyplinarnych

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Osoby, które aplikują na kierunek sztuki wizualne rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Studenci poszerzą wiedzę pozwalającą na swobodną animację kultury, szczególnie w zakresie sztuk wizualnych (m. in.: malarstwo, rysunek, rzeźba czy grafika), na ich promocję, działalność wystawienniczą, na identyfikację i wartościowanie dzieł sztuki, krytykę artystyczną. Ponadto poznają zasady tworzenia grafiki komputerowej oraz multimediów, przy zastosowaniu profesjonalnych programów i narzędzi informatycznych. Studenci rozwiną także zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka kierunku Sztuki wizualne studia drugiego stopnia zna kontekst historyczny i kulturowy dyscypliny artystycznej i ich związku z obszarami współczesnego życia. Potrafi wykorzystać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące projektowania i realizowania prac artystycznych. Posiada umiejętności warsztatowe niezbędne do realizacji własnych projektów artystycznych, przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Jest przygotowany/przygotowana do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Posiada kwalifikacje do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada także praktyczne umiejętności w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych, które nabywa w ramach przedmiotów  (rzeźba, rysunek, malarstwo, działania graficzne, działania interdyscyplinarne, projektowanie 2d i 3d, projektowanie graficzne). Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, sztuki współczesnej, marketingu i rynku sztuki.

Absolwent/ka uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Może także podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach graficznych,
 • instytucjach kultury
 • prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
 • w firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer
 • w galeriach,
 • w muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach internetowych i informatycznych,
 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • firmach programistycznych,
 • studiach deweloperskich,

Posiadając szeroką wiedzę na temat sztuk wizualnych Absolwent może podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych. Może prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych. Pracować jako ilustrator / dekorator / projektant / animator kultury / kurator wystaw / marszand, organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne, promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki. Absolwent może zajmować się promocją twórczości artystycznej, handlem antykwarycznym. Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu tej ścieżki: ośrodki teatralne, muzea i galerie sztuki, domy i ośrodki kultury, innego typu firmy i placówki zajmujące się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie i amatorskie teatry, działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach). Możesz pracować w instytucjach zajmujących się przygotowywaniem recenzji wydarzeń artystycznych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę artystyczną. Po dodatkowym przeszkoleniu możesz również podjąć pracę dydaktyczną w zakresie szkolnictwa.