Zdrowie publiczne

Nazwa kierunku

Zdrowie publiczne

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Na zdrowie współczesnego człowieka wpływa wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich jak np. sytuacja mieszkaniowa, rynek pracy, możliwości i sposób spędzania wolnego czasu oraz prowadzony styl życia - dlatego studia na kierunku Zdrowie publiczne, obejmując szeroki zakres zagadnień i ich wzajemne powiązania, mają charakter interdyscyplinarny. Kształcenie na tym kierunku dotyczy nie tylko znajomości anatomii i fizjologii człowieka oraz propedeutyki medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia chorób i epidemiologii, lecz także innych ogólniejszych domen otaczającej nas rzeczywistości.

Takie spektrum wiedzy jest potrzebne, aby dostrzegać występujące zależności i uwarunkowania miedzy stanem zdrowia populacji, a zachodzącymi na danym terenie procesami demograficznymi, epidemiologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19 dostrzeżono jak ważne i potrzebną są sprawne rozwiązania z zakresu zdrowia publicznego. Działalność zdrowia publicznego jest de facto działalnością społeczno-ekonomiczną zaadresowaną do zdrowych ludzi — na działania nieszkodzące zdrowiu i działania podtrzymujące zdrowie.  Koordynacja opieki zdrowotnej oraz udział w systemie różnych specjalistów z szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do tego, aby skutecznie rozwiązywać narastające we współczesnym świecie problemy zdrowotne. możliwości delegowania określonych kompetencji pracowników medycznych, głównie lekarzy i pielęgniarek (potencjalnie innych) na wykształconą kadrę specjalistów zdrowia publicznego.

Biorąc pod uwagę obecne deficyty kadry lekarskiej i pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych oraz szybko rosnące koszty ich zatrudnienia szansą na efektywniejsze wykorzystanie ich merytorycznej wiedzy będzie przekazanie wielu czynności administracyjnych innym pracownikom. W konsekwencji możliwe będzie ograniczenie dalszego wzrostu kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Pojawienie się nowych zawodów medycznych opartych na kwalifikacjach i kompetencjach absolwentów zdrowia publicznego może również wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom wynikającym z planowanego wejścia w życie ustawy o jakości nakładającej na podmioty lecznicze wiele nowych obowiązków z zakresu jakości opieki.
Opis specjalności
 • Telemedycyna i e-zdrowie – student wybiera specjalność w 3 semestrze.

Absolwenci tej specjalności posiadają rozszerzoną wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Telemedycyna oraz wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu telemedycznego, a także różnych aplikacji znacznie zyskały na popularności podczas pandemii COVID-19, a niesłabnące zainteresowanie tą dziedziną utrzymuje się do dzisiaj.

 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej – student wybiera specjalność w 3 semestrze.

Absolwenci tej specjalności nabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne.

 • Medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe – student wybiera specjalność w 5 semestrze.

Absolwenci tej specjalności zdobywają kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania kompleksową informacją na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z podróżami, w tym bieżącej sytuacji zdrowotnej na świecie, zaleceń dotyczących profilaktyki chorób tropikalnych, pomocy w przygotowaniu wakacyjnej apteczki oraz informacji o rekomendowanych szczepieniach.

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – student wybiera specjalność w 5 semestrze.

Absolwenci tej specjalności zdobywają kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz są przygotowani do pracy w szkołach, kuratoriach, ministerstwach, koncernach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w działach public relations organizacji związanych z ochroną zdrowia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne będzie mógł wykazać się wiedzą interdyscyplinarną (teoretyczną i praktyczną) z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w szczególności w zakresie rozumienia podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Analizowania i rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi, gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości. Będzie również gotowy do realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, a także realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej. Absolwent studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne będzie również przygotowany do komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz do gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent będzie przygotowany do posługiwaniem się językiem obcym na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznego z zakresu Zdrowia publicznego.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • Stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • Publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • Jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne,
 • Szpitalach,
 • Klinikach,
 • Podmiotach leczniczych,
 • Prywatnych placówkach medycznych,
 • Sanatoriach,
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • organizacji zajmujących się polityką społeczną i zdrowotną.

 

Nazwa kierunku

Zdrowie publiczne

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Na zdrowie współczesnego człowieka wpływa wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich jak np. sytuacja mieszkaniowa, rynek pracy, możliwości i sposób spędzania wolnego czasu oraz prowadzony styl życia - dlatego studia na kierunku Zdrowie publiczne, obejmując szeroki zakres zagadnień i ich wzajemne powiązania, mają charakter interdyscyplinarny. Kształcenie na tym kierunku dotyczy nie tylko znajomości anatomii i fizjologii człowieka oraz propedeutyki medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia chorób i epidemiologii, lecz także innych ogólniejszych domen otaczającej nas rzeczywistości.

Takie spektrum wiedzy jest potrzebne, aby dostrzegać występujące zależności i uwarunkowania miedzy stanem zdrowia populacji, a zachodzącymi na danym terenie procesami demograficznymi, epidemiologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19 dostrzeżono jak ważne i potrzebną są sprawne rozwiązania z zakresu zdrowia publicznego. Działalność zdrowia publicznego jest de facto działalnością społeczno-ekonomiczną zaadresowaną do zdrowych ludzi — na działania nieszkodzące zdrowiu i działania podtrzymujące zdrowie.  Koordynacja opieki zdrowotnej oraz udział w systemie różnych specjalistów z szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do tego, aby skutecznie rozwiązywać narastające we współczesnym świecie problemy zdrowotne. możliwości delegowania określonych kompetencji pracowników medycznych, głównie lekarzy i pielęgniarek (potencjalnie innych) na wykształconą kadrę specjalistów zdrowia publicznego.

Biorąc pod uwagę obecne deficyty kadry lekarskiej i pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych oraz szybko rosnące koszty ich zatrudnienia szansą na efektywniejsze wykorzystanie ich merytorycznej wiedzy będzie przekazanie wielu czynności administracyjnych innym pracownikom. W konsekwencji możliwe będzie ograniczenie dalszego wzrostu kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Pojawienie się nowych zawodów medycznych opartych na kwalifikacjach i kompetencjach absolwentów zdrowia publicznego może również wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom wynikającym z planowanego wejścia w życie ustawy o jakości nakładającej na podmioty lecznicze wiele nowych obowiązków z zakresu jakości opieki.

Opis specjalności
 • Telemedycyna – student wybiera specjalność w 1 semestrze.

Absolwenci specjalności posiadają specjalistyczną wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Po ukończeniu studiów absolwenci mają szeroką możliwość rozwijania kariery zawodowej: mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, przychodniach, jednostkach naukowo-badawczych i kontrolnych oraz jako specjaliści ds. wdrażania i prowadzenia medycznych usług informatycznych, nowoczesnych technologii i zabiegów medycznych.

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia– student wybiera specjalność w 1 semestrze.

Absolwenci specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia nabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne. Absolwenci tej specjalności uzyskują zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi i są przygotowani do przyszłej pracy jak manager w ochronie zdrowia.

 • BHP i ochrona radiologiczna - student wybiera specjalność w 3 semestrze.

Absolwenci specjalności BHP i ochrona radiologiczna mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności pełniąc funkcję inspektorów i specjalistów ds. BHP, pracownik organu nadzoru nad warunkami pracy. Mogą również pracować w instytucjach i firmach certyfikujących urządzenia stosowane m. in. w placówkach ochrony zdrowia, a także w instytucjach w których wykorzystuje się urządzenia i substancje emitujące promieniowanie jonizujące.

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych - student wybiera specjalność w 3 semestrze

Absolwenci ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych zostaną praktycznie przygotowani do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych i mogą pracować jako osoby  odpowiadające za zarządzanie, nadzór oraz przetwarzanie danych, realizując czynności związane z obsługą pacjenta, administrowaniem systemami IT w ochronie zdrowia. Mogą zajmować się również problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz pracować jako osoby odpowiedzialne za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów. Absolwenci będą mogli także samodzielnie prowadzić oraz kierować zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych oraz reagować na incydenty bezpieczeństwa, w tym w systemach teleinformatycznych.

 • Organizacja ratownictwa medycznego - student wybiera specjalność w 3 semestrze.

Absolwenci specjalności Organizacja ratownictwa medycznego są przygotowani do pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego jako organizatorzy podejmowanych działań. Nabywają umiejętności, które umożliwiają im pełnienie funkcji kierowniczych w zespołach Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia posiada poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych w określonej zbiorowości, rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich, a także planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych. Absolwent posiada również wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prognozowania i kształtowania struktury oraz wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności, a także do uzyskiwania kompetencji włączania się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych  funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne może realizować powyższe działania w zakresie opieki społeczno-medycznej;  promocji  zdrowia;    edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • Jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • jednostkach naukowo-badawczych i kontrolnych,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne,
 • Ministerstwie Zdrowia,
 • przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jako specjaliści ds. wdrażania i prowadzenia medycznych usług informatycznych,
 • Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
 • Szpitalach,
 • Klinikach,
 • Podmiotach leczniczych,
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Organizacji zajmujących się polityką społeczną i zdrowotną.