Filologia angielska

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też  poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych.

Opis specjalności

Po I semestrze studiów I stopnia, studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielskątranslatoryczną.

W ramach specjalności nauczycielskiej poznają nowoczesne metody i techniki pracy z różnymi grupami uczniów. Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela studenci uzyskują po ukończeniu studiów II stopnia  w specjalności nauczycielskiej.

Przyszli tłumacze zdobywają wiedzę  i umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego różnego typu tekstów. Na studiach II stopnia osobne zajęcia poświęcone są tłumaczeniom specjalistycznym prawniczym, biznesowym oraz technicznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent(ka) studiów I stopnia posiada:

- umiejętności językowe: biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1, jak też znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- zaawansowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;

- zaawansowaną wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;

- podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

- umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

- (w specjalności translatorycznej) podstawowe umiejętności tłumaczeniowe;

- (w specjalności nauczycielskiej) przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka angielskiego; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej.

- jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada:

- umiejętności językowe na poziomie C2 w zakresie znajomości języka angielskiego oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- pogłębioną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;

- pogłębioną wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;

- zaawansowane umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

- zaawansowane umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

-  (w specjalności translatorycznej) zaawansowane umiejętności tłumaczeniowe;

- (w specjalności nauczycielskiej) przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej (klasy 4-8) i ponadpodstawowej, jak również w charakterze lektora w uczelniach wyższych i na kursach języka angielskiego.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany językowo i merytorycznie do podjęcia studiów III stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych, może uczestniczyć w studiach podyplomowych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz innych uczelniach, poszerzających jego kwalifikacje.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia:

  • w korporacjach, firmach handlowych oraz usługowych: na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i wysokich kompetencji społecznych;
  • (w przypadku specjalności translatorycznej) jako tłumacz języka angielskiego w różnych instytucjach: urzędach, biurach tłumaczeń oraz korporacjach czy firmach produkcyjnych lub usługowych;
  • (w przypadku specjalności nauczycielskiej) uzyskany dyplom oraz tytuł zawodowy magistra uprawniają do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych, jak również w charakterze lektora w uczelniach wyższych i na kursach języka angielskiego.