Ochrona środowiska

Nazwa kierunku

Ochrona środowiska

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku Ochrona środowiska na UR pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk rolniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Studenci poznają najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska, systemy monitoringu środowiska oraz zasady zarządzania zasobami przyrody. Nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej. Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych  laboratoriach, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu spełniającego europejskie standardy.

Studenci mają możliwość samodzielnego planowania i wykonywania eksperymentów, rozwiązywania zadań inżynierskich, wykonywania projektów i ekspertyz z zakresu monitoringu i ochrony środowiska, a także uczestniczą w badaniach naukowych koordynowanych przez pracowników UR. Poznają zasady prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz funkcjonowania różnych form przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o środowisku. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych i laboratoriach, ale także podczas wyjazdów terenowych, w trakcie których wykorzystywane są stacje naukowo-dydaktyczne parków narodowych. W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych, m.in. w ramach programu ERASMUS+.

Opis specjalności

W ramach studiów na kierunku ochrona środowiska istnieje możliwość wyboru specjalności.

Na studiach I stopnia (inżynierskich) są to:  

 • Ochrona zasobów przyrodniczych
 • Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych.

Na studiach II stopnia (magisterskich) do wyboru są trzy specjalności:

 • Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym,
 • Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
 • Ochrona środowiska agrarnego.

STUDIA I STOPNIA

Specjalność: Ochrona zasobów przyrodniczych

Koncentruje się na zagadnieniach związanych z podstawowymi procesami i problemami zachodzącymi w przyrodzie, istotnymi dla ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony cennych zasobów przyrodniczych.

Specjalność Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

Skupia się na zagadnieniach związanych z podstawowymi procesami i problemami zachodzącymi w przyrodzie, istotnymi dla ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do terenów użytkowanych rolniczo.

STUDIA II STOPNIA

Specjalność Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym

Program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące ochrony zasobów wody, stosowania różnych metod oceny stanu ekosystemów wodnych, sposobów ich rekultywacji, ochrony i restytucji fauny wodnej czy zagadnień związanych ze zmianami klimatu, a w szczególności z niedoborami wody i ekologicznymi skutkami suszy. Absolwent tej specjalności rozumie problemy i zagrożenia związane ze zmianami hydrologicznymi, potrafi ocenić charakter i skalę zmian środowiskowych oraz zaproponować działania naprawcze.

Specjalność Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody

Program specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy na temat ochrony zasobów flory, fauny i przyrody nieożywionej oraz zasad ochrony i zarządzania ekosystemami, w tym środowisk wodnych. Absolwent tej specjalności dostrzega skutki wpływu działalności człowieka na środowisko, w szczególności w odniesieniu do obszarów cennych przyrodniczo. Zna zasady prowadzenia monitoringu przyrodniczego, oraz nowoczesne metody oceny stanu ekologicznego ekosystemów. Potrafi je właściwie zastosować, zinterpretować wyniki i wskazać skuteczne rozwiązania problemów środowiskowych.

Specjalność Ochrona środowiska agrarnego

Program specjalności skupia się na ochronie bioróżnorodności terenów rolniczych, ocenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, w tym zagadnieniach związanych z rolnictwem ekologicznym czy ekologią krajobrazu. Absolwent tej specjalności zna skutki oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz zootechniczne zagrożenia środowiska. Posiada umiejętności umożliwiające wprowadzenie w środowisku agrarnym nowoczesnych metod ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego i ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Sylwetka absolwenta

STUDIA I STOPNIA

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk rolniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Nabył umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej, w tym do rozwiązywania zadań inżynierskich, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Umie analizować procesy zachodzące w przyrodzie oraz oceniać wpływ człowieka na środowisko. Rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze do analizy oraz oceny zagrożeń środowiska. Potrafi korzystać z fachowej literatury i innych źródeł informacji do interpretowania i rozwiązywania problemów z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych. Jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w laboratoriach i instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska.

STUDIA II STOPNIA

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk rolniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych, a także nauk humanistycznych, prawnych oraz ekonomicznych i wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Zna zasady ochrony środowiska i planowania przestrzennego, prowadzenia edukacji ekologicznej, oraz ekonomiczne problemy polityki ochrony środowiska. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym i ponadregionalnym, również w niestandardowych sytuacjach. Potrafi przygotować opinie i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska i przyrody z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach monitorujących stan środowiska, ośrodkach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach powołanych do zarządzania i monitorowania środowiska,
 • zakładach przemysłowych,
 • szpitalach, laboratoriach,
 • prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy przyrodnicze,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • placówkach edukacyjnych, w tym ośrodkach edukacji ekologicznej,
 • terenowych stacjach badawczych,
 • nadleśnictwach,
 • szkołach wyższych i instytutach naukowych.