Finanse i rachunkowość

Nazwa kierunku

Finanse i rachunkowość

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Celem studiów jest zdobycie przez studentów profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Program studiów pozwala na nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. 

Studia przygotowują do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego oraz podmiotach pośrednictwa finansowego, sektora ubezpieczeń i innych instytucjach finansowych, na pomocniczych i samodzielnych stanowiskach niższego i średniego szczebla.

Kształcenie na stopnia I stopnia prowadzone jest w ramach specjalności:

  • rachunkowość przedsiębiorstw
  • finanse i bankowość

Kształcenie na stopnia II stopnia prowadzone jest w ramach specjalności:

  • rachunkowość i audyt finansowy
  • bankowość i doradztwo finansowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia o specjalności rachunkowość przedsiębiorstw posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów jednostek pośrednictwa finansowego, podmiotów sektora publicznego oraz organizacji non-profit. Specjalność przygotowuje kadry do prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość pełna), a także uproszczonych form księgowości, na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rozliczeń z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych, opłat i innych obciążeń przedsiębiorstw.

Absolwent studiów  I  stopnia o  specjalności  finanse i bankowość uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz pośredników finansowych, a  także wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania banków, funduszy inwestycyjnych i  innych instytucji finansowych. W zakresie umiejętności potrafi dokonać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i zastosować procedury kredytowe. Jest on przygotowany do obsługi bankowej i finansowej  klientów indywidualnych, małych i dużych przedsiębiorstw ( ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).

Absolwent  studiów II stopnia o specjalności bankowość i doradztwo finansowe nabywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, osób fizycznych i instytucji, oceny potrzeb różnych podmiotów w zakresie finansowania działalności gospodarczej oraz potrzeb związanych z finansowaniem konsumpcji oraz akumulacji kapitału i oszczędności. Potrafi przygotować długookresowe plany finansowe oraz rozwiązywać problemy związane doradztwem finansowym dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. 

Absolwent studiów II stopnia o specjalności  rachunkowość i audyt finansowy  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości; zna specyficzne segmenty rachunkowości. Ponadto  potrafi łączyć zagadnienia finansowe z innymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiada praktyczną znajomość systemów i technik informatycznych stosowanych w obszarze finansów i rachunkowości. Specjalność przygotowuje do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań ewidencyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych w przedsiębiorstwach, jednostkach pośrednictwa finansowego, podmiotach sektora publicznego oraz organizacjach non-profit.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów  I stopnia  jest przygotowany do pracy na  stanowiskach niższego i średniego szczebla w dziale księgowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą; w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach pośrednictwa i  doradztwa finansowego), a także w pionach finansów w podmiotach sektora budżetowego i  organizacjach pozarządowych.

Absolwent studiów II stopnia może podjąć pracę na stanowiskach wyższego szczebla w instytucjach finansowych, w tym w bankach komercyjnych i spółdzielczych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach consultingowych, izbach gospodarczych, towarzystwa inwestycyjnych, wszelkiego typu przedsiębiorstwach, które zajmują się efektywnym wykorzystaniem zasobów finansowych oraz w działach finansowych różnorodnych podmiotów gospodarczych i instytucji. Studia przygotowują do pracy w charakterze księgowego, doradcy finansowego, doradcy podatkowego, analityka finansowego, audytora oraz specjalisty do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego, a także prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.