Mechatronika

Nazwa kierunku

Mechatronika

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis  kierunku/specjalności

Mechatronika jest nowoczesną dziedziną wiedzy łączącą problemy mechaniki, elektroniki, mikroelektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki. W programie studiów uwzględniono interdyscyplinarność tematyki poprzez równomierne rozłożenie ciężaru pomiędzy przedmioty związane z kluczowymi dyscyplinami:  mechaniką, elektroniką, robotyką i informatyką.

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Po czwartym semestrze student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • projektowanie systemów mechatronicznych (PSM),
 • systemy wbudowane (SW).

Specjalność PSM rozwija umiejętności w zakresie: projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz integracji podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Natomiast specjalność SW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wbudowanych opartych na mikroprocesorach i układach programowych FPGA, a także zarządzania sieciami komputerowymi i programowania aplikacji internetowych.

Studia magisterskie trwają 3 semestry. Po pierwszym semestrze można wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • systemy pomiarowe i sterujące (SPiS),
 • projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania (PiSPW).

Specjalność SPiS rozwija umiejętności w zakresie technik pomiarowych i projektowania układów sterowania, natomiast specjalność PiSPW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wytwarzania.

Sylwetka absolwenta

W zakresie studiów I stopnia absolwenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektrotechniki – niezbędną do projektowania, konstruowania i serwisowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

W zakresie studiów II stopnia absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki i będą przygotowani do:

 • twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych,
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zarządzania procesami technologicznymi, 
 • prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych,
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym;
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane;
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu;
 • jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.