Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nazwa kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne  

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

W ramach studiów I stopnia o profilu praktycznym realizowane są dwie ścieżki specjalnościowe: Bezpieczeństwo publiczne i Zarządzanie kryzysowe. Studia pozwalają poznać zasady funkcjonowania państwa związanych z bezpieczeństwem. W zależności od wybranej ścieżki specjalnościowej absolwent zdobywa konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w przygotowaniu do pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia w zakresie ścieżki specjalnościowej bezpieczeństwo publiczne pozwalają na poznanie zadań administracji terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; zarządzania w sektorze publicznym; funkcjonowania Policji, Straży Granicznej; sił zbrojnych, służb specjalnych, Państwowej straży Pożarnej, Straży Miejskiej Gminnej; organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych; zasad funkcjonowania obrony cywilnej; PR w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. W ramach tej ścieżki prowadzone są warsztaty z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju personalnego.

Studia w zakresie ścieżki specjalnościowej zarządzanie kryzysowe pozwalają na poznanie podstaw prawnych zarządzania kryzysowego; decydowania w zarządzaniu kryzysowym; instytucji i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce; logistyki w zarządzaniu kryzysowym; psychologii sytuacji kryzysowych; podstaw medycyny katastrof; likwidacji skutków sytuacji kryzysowych; zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych; negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych; pracy mediów w sytuacjach kryzysowych. W ramach tej ścieżki prowadzone są warsztaty z zakresu symulacji kryzysowych oraz rozwoju personalnego.

 

Studia II stopnia mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie odbywa się w ramach dwóch ścieżek specjalnościowych: Służby mundurowe i Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Przygotowują do podjęcia dalszego rozwoju zawodowego i naukowego.

Studia w zakresie ścieżki specjalnościowej służby mundurowe pozwalają na poznanie służb mundurowych w Polsce; prawa karnego i prawa wykroczeń; zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; postępowania wybranych służb publicznych w zarządzaniu kryzysowym; stosowania środków przymusu bezpośredniego; etyki zawodowej funkcjonariuszy służb mundurowych; bezpieczeństwa w ruchu drogowym; uprawnień wybranych służb publicznych.
W ramach tej ścieżki prowadzone są warsztaty medialne.

Studia w zakresie ścieżki specjalnościowej zarządzanie bezpieczeństwem publicznym pozwalają na poznanie zadań administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego; sił zbrojnych i polityki obronnej RP; zarządzania kryzysowego; ochrony informacji niejawnych; PR w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym; terroryzmu i jego zwalczania; praw człowieka i etyki w administracji publicznej. W ramach tej ścieżki prowadzone są warsztaty medialne.

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, których przedmiot działalności jest związany z bezpieczeństwem. Dotyczy to praktycznej znajomości norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie, wiedzy na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Posiada wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Nabywa wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w badaniach nad bezpieczeństwem. Absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, państwowej i globalnej. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa od strony praktycznej, posługując się pojęciami charakterystycznymi dla studiowanego kierunku. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń. Posiada umiejętność analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa, potrafi wykorzystywać wiedzę tworząc scenariusze rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Absolwent potrafi rozwiązywać inne problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Potrafi planować i organizować pracę takiego zespołu. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Nabywa umiejętności do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do pracy w roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem w służbach, inspekcjach i strażach w strukturach administracji publicznej oraz wszelkich organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego. Możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy obejmuje sektor publiczny, prywatny oraz tzw. trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe. W sektorze publicznym poszukiwane są osoby do pracy w służbach rządowych i samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, w szczególności w: Policji, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Centrach Zarządzania Kryzysowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostkach Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostkach działających w ramach resortu obrony narodowej, itp. W sektorze prywatnym, absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność komercyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to m.in. Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, agencje ochrony osób i mienia, firmy zabezpieczające imprezy masowe, itp. Ponadto ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia absolwentom samodzielne podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez masowych, a także powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego. Absolwenci mają także kompetencje w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, których celem jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Mogą to być m.in. organizacje ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej, organizacje podejmujące działania w zakresie ochrony środowiska, w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, organizacje zajmujące się analizowaniem sytuacji bezpieczeństwa narodowego. Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów umożliwiają nie tylko podjęcie aktywności zawodowej, ale także gwarantują mobilność zawodową.

Perspektywy zawodowe

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajduje zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze. Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Straż Graniczna, straże miejskie, centra zarządzania kryzysowego i inne).