Politologia

Nazwa kierunku

Politologia   

Poziom i forma studiów

Studia I i II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Politologia studia I stopnia

Studia są realizowane w oparciu o profil ogólnoakademicki co ma swoje uzasadnienie w tym, że obok szeregu celów studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia. Celem jest również przekazanie wiedzy z zakresu politologii. Za punkt wyjścia należy przyjąć ogólną wiedzę z dziedziny nauk społecznych oraz kształtowanie krytycznej analizy w stosunku do rozpatrywanych procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Studia mają za zadanie przygotować absolwentów do podjęcia pracy i kontynuowania kariery w sferze publicznej. Poza tym kształtują kreatywność, profesjonalizm oraz wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadamiają potrzebę i rozwijają umiejętności uczenia się przez całe życie oraz konieczność rozwoju osobowego.

Specjalności na kierunku:

  • Przywództwo polityczne – od cyklu 2021/2022

Absolwent specjalności „Przywództwo polityczne” zna i rozumie istotę władzy i przywództwa politycznego oraz cechy i właściwości związane z tymi terminami a także rozróżnia różnice między nimi. Zna i rozumie najważniejsze teorie dotyczące przywództwa politycznego oraz sposoby myślenia o przywództwie. Charakteryzuje różne style przywództwa politycznego. Posiada wiedzę na temat różnych uwarunkowań przywództwa i czynników, które wpływają na sposób podejmowania decyzji politycznych, ich treść i jakość. Wie, jakie są cechy i zadania osób będących przywódcami różnych grup, instytucji i organizacji działających w sferze politycznej. Zna i rozumie polityczny sposób myślenia decydentów, ich postawy i zachowania oraz motywy tych postaw i zachowań. Posiada wiedzę na temat metod i technik skutecznego kreowania wizerunku politycznego przed przywódców oraz metod i technik komunikowania politycznego w celu zdobycia przez nich zaufania i poparcia społecznego. Zna i rozumie zasady rządzenia i zarządzania oraz kierowania zespołami ludzkimi a także problematykę odpowiedzialności za swoje czyny.

Absolwent potrafi zinterpretować i ocenić różne style przywództwa politycznego w określonych sytuacjach i wobec określonych grup, organizacji i instytucji. Umie ocenić różne strategie i rozwiązania, stosowane przez przywódców do rozwiązywania danych problemów. Potrafi stwierdzić, które style i strategie stosowane przez przywódców politycznych mogą okazać się skuteczne a które nieskuteczne w określonych warunkach. Potrafi wykorzystać wiedzę do planowania pracy zespołowej i najbardziej efektywnego wykorzystania możliwości poszczególnych osób dla osiągnięcia celu. Potrafi właściwie określić cele i priorytety, służące do realizacji zadań w danej instytucji, organizacji i grupie. Umie posługiwać się różnymi metodami i technikami komunikacyjnymi w celu pozyskania zaufania i poparcia społecznego dla określonego typu przywódczego. Potrafi swoją postawą i zachowaniem, wynikającym z wiedzy, zainspirować inne osoby do naśladowania jego działań. Potrafi na bieżąco oceniać decyzje i zachowania polityczne i w momencie braku efektów dotychczasowego działania umie zmienić nieefektywne metody i środki działania na takie, które przyniosą pożądany cel.

Absolwent gotów jest do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych w instytucjach publicznych, w tym przede wszystkim do kierowania zespołami ludzkimi. Ma świadomość znaczenia funkcji kierowniczej w organizacjach i jest gotów do jej skutecznego pełnienia. Dba o dobre relacje w grupie, której przewodzi, motywując i inspirując innych do działania. Jest gotów do krytycznej oceny zachowań swoich i zachowań innych ludzi, ponoszenia odpowiedzialności za nie i wyciągania konsekwencji za działania innych osób. Jest gotów do dbałości o dobry wizerunek własnej osoby oraz grupy, której przewodzi, w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

  • Zarządzanie w sektorze publicznym

Absolwent specjalności „Zarządzanie w sektorze publicznym” zna znaczenie, strukturę i potencjał sektora publicznego w Polsce, potrafi rozpoznać zagrożenia w tym obszarze i właściwie pokierować zespołem zarządzającym w sektorze publicznym.  Zna zasady funkcjonowania polityk publicznych, wie jakie są mechanizmy i trudności w ich wdrażaniu jak również zna strukturę finansów publicznych i zagrożenia w tym obszarze. Rozumie znaczenie współpracy międzysektorowej i potrafi ją realizować, tak aby dążyć do osiągnięcia efektu synergii. Potrafi określić aktualne kierunki polityki społecznej, diagnozować problemy w tym obszarze oraz prognozować zmiany i planować politykę społeczną długofalowo.

Absolwent wie jak zmieniają się społeczeństwa i rozumie ewolucję przestrzeni miejskich, dzięki czemu potrafi planować i realizować nowe polityki miejskie.  Potrafi je analizować na przykładach i wyciągać wnioski służące ciągłej poprawie istniejącego systemu.

  • Bezpieczeństwo państwa

Absolwent specjalności „Bezpieczeństwo państwa” posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, związaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa i władz lokalnych. Wybór specjalności „Polityka bezpieczeństwa” umożliwia również absolwentowi zapoznanie się z wieloaspektowymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada również umiejętność analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w kreowaniu propozycji rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Rozumie też znaczenie strategii i potrafi ją zaplanować, kształtować oraz modyfikować w zależności od zmiany sytuacji. Sektor bezpieczeństwa jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku pracy.

Absolwent specjalności „Bezpieczeństwo państwa” nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach oraz związanych z bezpieczeństwem podmiotach sektora prywatnego. Posiada także kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach.

 

Politologia studia II stopnia

Studia są realizowane w oparciu o profil ogólnoakademicki co ma swoje uzasadnienie w tym, że obok szeregu celów studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. Celem jest również przekazanie wiedzy z zakresu politologii. Za punkt wyjścia należy przyjąć ogólną wiedzę z dziedziny nauk społecznych oraz kształtowanie krytycznej analizy w stosunku do rozpatrywanych procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Studia mają za zadanie przygotować absolwentów do podjęcia pracy i kontynuowania kariery w sferze publicznej. Poza tym kształtują kreatywność, profesjonalizm oraz wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadamiają potrzebę i rozwijają umiejętności uczenia się przez całe życie oraz konieczność rozwoju osobowego.

Specjalności na kierunku:

  • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

Absolwent specjalności „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym” posiada wiedzę na temat szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, rozpoznaje i charakteryzuje instrumenty polityki rozwoju. Zna mechanizmy wyłaniania liderów lokalnych i regionalnych. Ma wiedzę o politykach sektorowych, które mogą służyć pobudzaniu i promowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz formach i modelach zarządzania jednostkami terytorialnymi. Dobiera adekwatne do sytuacji instrumenty rozwoju, wykorzystywane przez organy administracji samorządowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, w samorządzie gminnym i powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, a także planowaniem i realizacją polityk sektorowych. Posiada także kwalifikacje do pracy w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach.

  • Polityka bezpieczeństwa

Absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” posiada wiedzę związaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Posiada umiejętność analizowania problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz potrafi przetransformować wiedzę teoretyczną na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań problemów bezpieczeństwa.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach i korporacjach międzynarodowych, a także jako analityk sytuacji międzynarodowej. Posiada także kwalifikacje do pracy w organach partii politycznych oraz w organizacjach gospodarczych i społecznych.

  • Polityka informacyjna

Absolwent specjalności „Polityka informacyjna” posiada wiedzę na temat komunikowania i mediów. Charakteryzuje istotę i rodzaje mediów, ich rolę w przestrzeni publicznej, siłę oddziaływania, a także odbiorców, do których dany przekaz jest skierowany. Rozróżnia znaczenie mediów tradycyjnych i nowych oraz mediów ogólnokrajowych i lokalnych. Wykorzystuje tradycyjne i nowe media do zdobywania informacji oraz ich weryfikowania. Umie wykorzystać media społecznościowe w działalności publicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w mediach tradycyjnych i nowych. Jest także przygotowany do pracy jako specjalista z zakresu komunikowania w firmach prywatnych, instytucjach, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych. Posiada także kwalifikacje do pracy w administracji rządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

  • Polityka ekologiczna

Absolwent specjalności „Polityka ekologiczna” rozumie znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju, a także konsekwencje zachwiania tej równowagi. Potrafi proponować mechanizmy umożliwiające i usprawniające taki rozwój. Rozumie i potrafi interpretować zarówno na podstawie danych statystycznych, jak i równie ważnych uwarunkowań historycznych, bieżących jak i prognozowanych zagrożenia i wyzwania w obszarze ekologii. Zna politykę ekologiczną realizowaną w RP oraz potrafi zaproponować rozwiązania długofalowe, zdając sobie sprawę, że tylko takie mogą być skuteczne w tej dziedzinie.

Absolwent ma orientację w ruchach i partiach proekologicznych, zna ich postulaty oraz ograniczenia w ich wdrażaniu z uwagi na przeszłą i obecną oficjalną politykę państw oraz istniejące uwarunkowania. Potrafi też analizować przykładowe polityki ekologiczne na szczeblu regionalnym i lokalnym.  Potrafi zastosować dobre przykłady stąd płynące, ale też dostrzega szczególne zagrożenie ekologiczne związane ze specyfiką regionów. Rozumie wreszcie konieczność współpracy na rzecz ekologii, bez której jedynie doraźne rozwiązania nie mogą przynosić poważnych skutków – tak globalnych, które mają wpływ na państwa, regiony, miejscowości, jak lokalnych.

Sylwetka absolwenta

Politologia studia I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia wykazuje: wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o polityce; zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów ze sfery polityki; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym; umiejętność monitorowania oraz stosowania procedur ewaluacyjnych w obszarze zjawisk ze sfery polityki; zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.

Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Politologia studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia posiada: rozszerzoną wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o polityce; zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów ze sfery polityki; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym; umiejętność monitorowania oraz stosowania procedur ewaluacyjnych w obszarze zjawisk ze sfery polityki; zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.

Absolwent jest także przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • organach partii politycznych oraz organizacjach gospodarczych i społecznych.