Ratownictwo medyczne

Nazwa kierunku

Ratownictwo medyczne

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Ratownictwo medyczne, studia I stopnia stacjonarne lub niestacjonarne o profilu praktycznym, trwają 6 semestrów. Do ukończenia studiów konieczne jest uzyskanie 180 ECTS, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk o zdrowiu. Kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na poziomie studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne ma na celu przygotowanie wyspecjalizowanej kadry medycznej zdolnej do samodzielnych działań ratowniczych.     Zawód ratownika medycznego charakteryzuje się podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, znajomością systemów ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach oraz regulacji prawnych i zasad etycznych. Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł licencjata. Zgodnie z ustawą o systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do podjęcia medycznych czynności ratunkowych ratownicy medyczni uprawnieni są, obok lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych. Aktualnie jedyną ścieżką kształcenia ratowników medycznych są studia wyższe.

Od ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia i zdrowia pacjenta na miejscu zdarzenia, podczas transportu do szpitala oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne posiada umiejętność samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Posiada on wysoką wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych, w tym w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, a także odpowiednią wiedzę z zakresu nauk społecznych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w różnych zdarzeniach. Do zadań ratownika medycznego należy również inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych oraz planowanie własnej aktywności edukacyjnej i stałe doskonalenie zawodowe.

Zawód ratownika medycznego to zawód trudny, ale dający wiele zawodowej i osobistej satysfakcji wynikającej z niesienia pomocy chorym, osobom poszkodowanym, potrzebującym szybkiej i fachowej pomocy medycznej. Wymaga gotowości do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem, dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw.

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie nauk o zdrowiu lub innych pokrewnych kierunkach. Może także poszerzać swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych. Ustawa o zawodzie ratownika medycznego uchwalona w 2022 roku daje również możliwość kontynuowania nauki również na studiach II stopnia (magisterskich).
Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • w podmiotach leczniczych tj. szpitale (SOR), stacje pogotowia ratunkowego (ZRM), lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,
 • w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego,
 • w ramach ratownictwa wodnego,
 • w ramach ratownictwa górniczego,
 • w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
 • w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi,
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń,
 • w ramach zadań Policji,
 • w ramach zadań Służby Ochrony Państwa,
 • w ramach zadań Straży Granicznej,
 • na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań bezpieczeństwa,
 • w ramach wykonywania transportu sanitarnego i transportu medycznego
 • w izbach wytrzeźwień,
 • w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego
 • wyodrębnionych oddziałach prewencji Policji, w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji,
 • w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej,
 • na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • na stanowisku dyspozytora medycznego
 • w ramach Służby Więziennej
 • w uczelniach kształcących ratowników medycznych i prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ratownictwa medycznego
 • w instytucjach i organizacjach prowadzących zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.