Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Charakterystyka ogólna:

Absolwenci są przygotowani do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji oraz zawodach realizujących dziennikarstwo online).

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations. Studenci wybierają jedną z ww. specjalności od 2. semestru studiów.

Charakterystyka szczegółowa (specjalność media i broker informacji):

Studenci w trakcie nauki zapoznają się przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu pragmatyki komunikacyjnej, mediów oraz kultury; zdobywają niezbędną wiedzę w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego oraz telewizyjnego. W kształceniu wykorzystuje się najnowsze badania naukowe i współpracę ze środowiskiem lokalnym i krajowym. Studenci korzystają z  nowoczesnej oferty edukacyjnej oraz dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. zinformatyzowanych sal, studia radiowo-telewizyjnego oraz bogatego księgozbioru Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej).

Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach mediów oraz w zawodzie brokera informacji:

a) w mediach drukowanych i cyfrowych, w tym wypadku szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z mówieniem i pisaniem (np. reportaży, felietonów, komentarzy itp.). Program studiów skoncentrowano na intensywnym warsztacie słowa pisanego (od pozyskiwania i oceny wagi oraz jakości informacji poprzez kształtowanie umiejętności jej przekazywania w wielu gatunkach dziennikarskich aż po umiejętność pracy z cudzym tekstem i jego redagowania). Absolwenci są przygotowani do opracowywania poprawnych pod względem merytorycznym, językowym i gatunkowym tekstów dziennikarskich.

b) w radiu i telewizji, w tym wypadku szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z wystąpieniami przed kamerą i mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym (np. podstawy montażu radiowego i telewizyjnego, realizacji radiowej i telewizyjnej itp.). Program studiów skoncentrowano na obecności przedmiotów o charakterze warsztatowym. Absolwenci są przygotowani do opracowywania poprawnych pod względem merytorycznym, językowym i gatunkowym programów informacyjnych, publicystycznych czy rozrywkowych w radiu i telewizji; uczą się także technik pozwalających im w profesjonalny sposób pełnić rolę prezentera radiowego lub telewizyjnego. Poza tym absolwenci zdobywają kompetencje, które pozwolą im zinterpretować i krytycznie rozumieć rolę radia i telewizji w społeczeństwie demokratycznym oraz zagadnienia wpływu społecznego tych mediów.

c) w zawodzie brokera informacji, zawód ten narodził się współcześnie w wyniku połączenia specjalizacji bibliotekoznawczej  oraz technik transmisji informacji i należy do profesji przyszłości. Broker pełni rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). Dostarczone przez brokera informacje odnoszą się do przedmiotu zlecenia i cechują się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami.

Charakterystyka szczegółowa (specjalność reklama, concierge i PR):

Absolwenci studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością reklama, concierge, PR dysponują wiedzą teoretyczną z zakresu komunikacji medialnej i kulturowej, poznają m. in. teorię komunikowania, teorię kultury, teorię systemów medialnych w Polsce i na świecie, teorię form i gatunków dziennikarskich, teorię public relations. Nacisk edukacji położony jest na poznanie języka nowych mediów, komunikacji wizualnej i innych współczesnych zjawisk komunikacyjnych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie wiedzy
z zakresu językoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii studenci mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci tej specjalności  przede wszystkim są przygotowani do:

a) wykonywania zawodu rzecznika prasowego różnych instytucji życia publicznego, a także do pracy w mediach;

b) pracy na stanowisku specjalisty dbającego o pozytywny wizerunek instytucji (firmy, szkoły, zakładu itp.);

c) pracy w agencji reklamowej;

d) pracy na stanowisku concierge’a, czyli „asystenta od wszystkiego” – doradcy udzielającego biznesowego wsparcia swojemu przełożonemu (współuczestnika spotkań służbowych kontrolującego przepływ informacji; zarządcy kalendarzem dyrektorów firmy, organizatora spotkań biznesowych, osoby przygotowującej prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoby o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych).
Sylwetka absolwenta

Wszyscy absolwenci studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna rozumieją podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Rozumieją znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Absolwenci uzyskują umiejętności umożliwiające wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci  mają wiedzę teoretyczną i przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie sprawnego i poprawnego komunikowania się w języku ojczystym (w odmianie pisanej oraz mówionej). Znają zasady pisania i redagowania tekstów o charakterze informacyjnym i perswazyjnym (m. in. oświadczeń dla prasy czy komunikatów reklamowych), udzielania wywiadów dla mediów, prowadzenia konferencji prasowych, przygotowywania mów okolicznościowych, tworzenia strony internetowej. Wyposażeni są w podstawowe kompetencje potrzebne do zarządzania wizerunkiem i informacją, planowania i realizowania strategii public relations, budowania tekstowych strategii prezentacyjnych i autoprezentacyjnych, zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych oraz w wiedzę dotyczącą podstaw prawnych i etycznych działań PR.
Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności media i broker informacji będą mogli podejmować pracę:

 • w redakcjach ogólnotematycznych i specjalistycznych (w rozmaitym charakterze – na każdym etapie pracy redakcyjnej: od dziennikarza, poprzez sekretarza redakcji, po redaktora naczelnego);
 • w mediach tradycyjnych i zorientowanych na nowego odbiorcę;
 • w portalach internetowych;
 • w zakresie rzecznictwa prasowego;
 • w mediach różnych typów i poziomów (od lokalnych po ogólnokrajowe);
 • mogą także prowadzić samodzielną działalność na rynku mediów jako czynni dziennikarze lub redaktorzy odpowiedzialni za opracowanie dostarczanych im materiałów autorskich;
 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych;
 • w regionalnych i w ogólnopolskich stacjach radiowych;
 • w telewizjach internetowych i kablowych;
 • w radiu internetowym;
 • w agencjach informacyjnych;
 • jako reporterzy;
 • jako reportażyści, dokumentaliści;
 • jako prezenterzy radiowi i telewizyjni;
 • jako doradcy do spraw mediów;
 • jako konsultanci w zakresie tworzenia wizerunku medialnego;
 • jako twórcy i organizatorzy radiowo-telewizyjnych mediów;
 • jako brokerzy informacji.

Absolwenci specjalności reklama, concierge, PR będą mogli podejmować pracę:

 • w różnych instytucjach życia publicznego;
 • w agencjach reklamowych i PR;
 • w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstymi
  i różnorodnymi kontaktami z klientami zewnętrznymi;
 • w organizacjach samorządowych i pozarządowych;
 • w mediach;
 • jako specjaliści ds. reklamy i PR;
 • jako konsjerże;
 • jako copywriterzy.

 

Nazwa kierunku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom i forma studiów

Studia  II stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Charakterystyka ogólna:

Absolwenci kończą studia o charakterze interdyscyplinarnym – odpowiadające współczesnym trendom uniwersyteckim – łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, komunikacji społecznej i mediów oraz literaturoznawstwa, co umożliwia im uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia:  research i dokumentacja medialna oraz copywriting i kreowanie wizerunku. Studenci wybierają jedną z ww. specjalności od 1. semestru studiów.

 Charakterystyka szczegółowa (specjalność research i dokumentacja medialna):

To nowy profil kształcenia, który zwraca uwagę na problematykę działań komunikacyjnych związanych
z tworzeniem przekazów medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyszukiwania informacji przez dziennikarzy.  Obecnie obniżający się poziom dyskursu medialnego jest spowodowany brakami metodologicznymi oraz zaniedbaniami w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji, dlatego też za sprawą propozycji programowej zadbano o dziennikarskie zajęcia warsztatowe, naukę technik analizy danych czy też wiedzę z zakresu promocji  rynku medialnego.

Nasi absolwenci po ukończeniu ww. ścieżki kształcenia potrafią wyszukać ważny temat, przedstawić go dzięki umiejętności wyszukania rzetelnych informacji oraz przygotowania efektownych i efektywnych wizualizacji czy raportów. To z kolei sprawi, że mogą stać się autorami spektakularnych reportaży czy medialnych produkcji.

Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów, do których należą: produkcja medialna, dokumentacja i research medialny, wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji, kreatywne pisanie tekstów, korekta i skład tekstu, sztuka mówienia dla dziennikarzy, kreacja kampanii medialnych, warsztaty form filmowych i telewizyjnych, współczesne formy dziennikarstwa radiowego i formaty medialne.

Charakterystyka szczegółowa (specjalność copywriting i kreowanie wizerunku):

Absolwenci zdobywają kwalifikacje z zakresu zyskującej coraz większe zainteresowanie w kraju i Europie – profesji copywritera oraz specjalisty od wizerunku. Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów, do których należą: media cyfrowe w kulturze i komunikacji, multimedia i grafika, budowanie i zarządzanie reputacją marki, copywriting (wraz z SEM i SEO), twórcze pisanie tekstów, warsztaty z autoprezentacji, zarządzanie kampanią reklamową, kreowanie i zarządzanie wizerunkiem w Internecie, warsztat rzecznika instytucji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają przede wszystkim ogólną wiedzę humanistyczną, szeroko wzbogaconą o zakres wiedzy
z nauk o komunikacji i mediach, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Ponadto, za sprawą nacisku na kształcenie kompetencji językowych, nad wyraz poprawnie potrafią posługiwać się słowem mówionym i pisanym, a także posiadają poszerzone kompetencje komunikowania się z mediami. Absolwenci otrzymują także przygotowanie teoretyczne pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji, zostają wyposażeni w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Absolwenci są ponadto przygotowani do prowadzenia badań naukowych, gdyż posiadają umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w typowych sytuacjach profesjonalnych, a także posiadają rozległe umiejętności badawcze pozwalające na analizę konkretnych badań oraz prowadzenie stosunkowo skomplikowanych procedur medioznawczych dotyczących różnych etapów komunikacji. Tym samym absolwenci uzyskują kompetencje umożliwiające dalszy rozwój naukowy (w szkołach doktorskich
i na studiach podyplomowych).

W trakcie dwuletnich studiów magisterskich studenci poszerzają swoją wiedzę i przygotowują się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej (telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi), mechanizmami produkcji medialnej, pracą z kamerą, zasadami zaawansowanego montażu filmowego oraz na kształcenie kompetencji językowych (pisanie tekstów, przygotowywanie scenariuszy telewizyjnych spotów, reklam dla różnorodnych środków masowego przekazu, broszur reklamowych, ulotek itp.; tworzenie form o funkcji użytkowej; znajomość strategii komunikacyjnych itd.). Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu przedmiotów, do których należą: genologia dziennikarska, montaż zaawansowany, tworzenie i zarządzanie projektami interaktywnymi, fotografia prasowa i reklamowa, zarządzanie instytucją medialną, pragmatyka językowa, metodologie badań medioznawczych, metodologie badań językowo-kulturowych, główne nurty literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku, praca z kamerą i mikrofonem, webwriting czy język obcy nowożytny.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia:

Absolwenci specjalności   research i dokumentacja medialna będą mogli podejmować pracę:

 • jako analitycy mediów;
 • jako specjaliści w zakresie promocji i komunikacji z otoczeniem (w firmach bądź instytucjach publicznych);
 • jako moderatorzy mediów społecznościowych;
 • jako reporterzy;
 • jako dziennikarze informacyjni czy też badacze Internetu.

Absolwenci specjalności copywriting i kreowanie wizerunku będą mogli podejmować pracę:

 • w organach użyteczności publicznej, organizacjach samorządowych i pozarządowych;
 • w agencjach reklamowych, promocyjnych i public relations;
 • w instytucjach prowadzących edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami;
 • jako menadżerowie public relations;
 • jako specjaliści ds. komunikacji zewnętrznej;
 • jako rzecznicy prasowi;
 • jako copywriterzy.