Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nazwa kierunku

 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom i forma studiów

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Student zdobywa wiedzę dotyczącą:

 • głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • procesów wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
 • głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi;
 • alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej;
 • zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

Umiejętności w zakresie:

 • diagnozy i oceny różnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, wykorzystując wiedzę biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną wraz z projektowaniem sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów;
 • analizy i interpretacji różnych sytuacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • analizy przykładów badań edukacyjnych oraz projektowania i realizacji badań własnych w odniesieniu do wczesnej  edukacji dziecka;
 • wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej;
 • identyfikowania zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz stosowania indywidualizacji w procesie edukacyjnym;
 • efektywnej pracy z dziećmi z różnych środowisk kulturowych;
 • wykorzystania różnorodnych pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu kształcenia adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • rozpoznania i analizy specyficznych cech środowiska oraz podejmowania działań na rzecz wykorzystania ich w pracy z dziećmi na poziomie wczesnej edukacji;
 • dostosowania metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej do sformułowanych celów wychowania i kształcenia;
 • projektowania planu własnego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • udzielania pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne w zakresie:

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności
 • ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego; 
 • współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról;
 • działania na rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • własnych powinności zawodowych i kierowania się zasadami deontologii nauczycielskiej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.