Ogólne informacje


Dotyczy kandydatów ubiegaj
ących się o przyjęcie na studia rozpoczynające się począwszy od roku akademickiego 2020/2021

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się.

I. KOMU MOGĄ BYĆ POTWIERDZONE EFEKTY UCZENIA SIĘ

  1. Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. Osobie posiadającą kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  3. Osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  4. Osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu.

II. JAK POTWIERDZIĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ (PROCEDURA)

Etap 1 
1.  Złożenie wniosku przez kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektów uczenia się oraz wymagany staż pracy zawodowej (wniosek) w terminie do dnia:

  • 30 kwietnia roku, w którym prowadzona jest rekrutacja, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki rozpoczynające kształcenie w semestrze zimowym,

  • 30 listopada, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki rozpoczynające kształcenie w semestrze letnim.

2.  Wniosek składa się do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.
3.  Rejestracji w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym (w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ramowego terminu rekrutacji na dany rok akademiki)

Etap 2 
Formalna ocena wniosku i ewentualne wezwanie do jego uzupełnienia.

Etap 3
Merytoryczna ocena wniosku przez komisję weryfikującą złożoną z minimum trzech nauczycieli akademickich - specjalistów w obszarze tematycznym, którego dotyczy wniosek zakończona sporządzonym protokołem i wydaniem zaświadczenia.
Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się kończy się wystawieniem oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi w kolegium kryteriami oceniania. Student otrzymuje za przedmiot zaliczony w drodze potwierdzania efektów uczenia się odpowiednią dla danych zajęć liczbę punktów ECTS.

Etap 4
Decyzję o przyjęciu na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się podejmuje Centralna Komisja Rekrutacyjna na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się, po spełnieniu warunków rekrutacji.

III. OPŁATY
Wysokość opłat reguluje Zarządzenie nr 82/2019 Rektora UR (link)