Studia miejskie

Nazwa kierunku

Studia miejskie

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Studia miejskie to interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia wpisujący się we współczesne trendy społeczne, gospodarcze i polityczne. Oferta studiów miejskich jest odpowiedzą na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Absolwenci studiów nabędą kompetencje potrzebne do pracy w instytucjach publicznych, w tym administracji rządowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, podmiotach wsparcia/otoczenia biznesu, obsługi inwestorów, turystów, a także instytucjach badawczych monitorujących procesy zachodzące w miastach.  Studia miejskie są kierunkiem unikatowym, który łączy elementy nauk socjologicznych, ekonomicznych oraz nauk o polityce i administracji. To kierunek realizowany dotychczas w największych ośrodkach naukowych.

Rosnąca liczba mieszkańców miast na całym świecie powoduje, że z roku na rok popyt na dobrze wykształconych specjalistów w zakresie administracji publicznej, zarządzania zasobami miast oraz lokalnymi politykami publicznymi jest coraz większy. Program studiów powstał jako rezultat konsultacji pracowników naukowych, praktyków, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ruchów miejskich. Twórcy programu czerpali z doświadczeń ośrodków zagranicznych kształcących w zakresie urban studies, chcąc stworzyć nowoczesny, innowacyjny program kształcenia odpowiadający potrzebom i wyzwaniom XXI wieku.

Studia miejskie to:

- nowoczesne podejście do kształcenia specjalistów jakich potrzebują miasta

- praktyczne kompetencje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w sektorze publicznym, społecznym i prywatnym

- solidne podstawy merytoryczne umożliwiające kontynuację kształcenia na studiach III stopnia, bądź prowadzenia komercyjnych badań dotyczących miast

- doskonała kadra, którą tworzą przedstawiciele nauki i praktycy

- dogodna organizacja zajęć (system modułowy)

-  dwie specjalności do wyboru: Zarządzanie miastem oraz Przestrzeń miejska (od II semestru studiów)

- czas trwania: IV semestry

- tytuł zawodowy: magister studiów miejskich.

Opis specjalności

Absolwenci kierunku Studia miejskie, specjalność: Zarządzanie miastem są przygotowani do zarządzania zasobami miejskimi (materialnymi i niematerialnymi), posiadają umiejętności analityczne i zarządcze, a także wiedzę dotyczącą specyfiki zasobów miejskich, modeli świadczenia usług publicznych, planowania i realizacji polityk publicznych.

Absolwenci kierunku Studia miejskie, specjalność Przestrzeń miejska są przygotowani do pracy w administracji publicznej (administracja samorządowa i rządowa), instytucjach zajmujących się problemami rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych (nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse). Posiadaną wiedzę potrafi wykorzystać z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent komunikuje się w języku obcym na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada wiedzę z zakresu terminologii specjalistycznej właściwej kierunkowi studiów. Studia przygotowują absolwentów w ramach dwóch specjalności: Zarządzanie miastem oraz Przestrzeń miejska.

Absolwenci potrafią samodzielnie wykonywać prace badawcze. Są przygotowani do kontynuowania kształcenia w ramach szkoły doktorskiej.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w instytucjach publicznych, podmiotach administracji samorządowej i rządowej, a także organizacjach pozarządowych oraz podmiotach wsparcia/otoczenia biznesu, obsługi inwestorów, turystów.