Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski

Nazwa kierunku

Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski

Poziom i forma studiów

Jednolite studia magisterskie

Opis kierunku

Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski to jednolite studia magisterskie (10 semestrów) o profilu praktycznym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzące do uzyskania uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

Studia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim

Oferta dydaktyczna skierowana jest do osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego (nauczanie zaczyna się od podstaw, czyli między innymi od wprowadzenia alfabetu), uzyskały wysokie wyniki na świadectwie maturalnym z języka angielskiego oraz języka polskiego, co stanowi potwierdzenie posiadania predyspozycji humanistycznych.

Opis specjalności

Kierunek studiów przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów i nie przewiduje wyboru dodatkowej specjalności, natomiast plan studiów zawiera szeroką ofertę przedmiotów do wyboru, które pozwalają studentom z zaawansowaną znajomością języków obcych na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i doskonalenie kompetencji językowych w zakresie wybranych języków specjalistycznych i aspektów kulturoznawczych. Mimo iż program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie do wykonywania pracy nauczyciela, student ma możliwość poznania specyfiki innych zawodów wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (m. in. tłumacza). Zdobywa również zaawansowaną wiedzę dotyczącą użycia języka stosowanego w sferze szeroko pojmowanych usług, co czyni go osobą otwartą na potrzeby przyszłych uczniów i elastyczną na rynku pracy, kompetentną również w zakresie prowadzenia szkoleń językowych dla różnorodnych grup odbiorców (np. przedsiębiorców, pracowników administracji czy logistyki).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku studiów nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski uzyskują uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego oraz rosyjskiego we wszystkich typach szkół: szkołach podstawowych, średnich, pomaturalnych oraz w charakterze lektora na uczelniach wyższych i w szkołach językowych. Posiadają wiedzę w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, dydaktyki języka, emisji głosu oraz technologii informacyjnej w edukacji językowej.

Ukończone studia uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia przewidzianych na tym kierunku, w tym znajomości języka angielskiego na poziomie C2, znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 oraz kolejnego języka obcego, wybranego w ramach lektoratu – na poziomie B1.

Absolwenci kierunku posiadają wysokie kompetencje językowe i pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury krajów anglo- i rosyjskojęzycznego obszaru, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, pozwalającą na aktywne funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego oraz rosyjskiego we wszystkich typach szkół: szkołach podstawowych, średnich, pomaturalnych, w charakterze lektora na uczelniach wyższych i w szkołach językowych.  

Ponadto posiadane umiejętności otwierają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych, np. w mediach, w sferze biznesu, transportu i logistyki, firmach prowadzących działalność międzynarodową, instytucjach i organizacjach prowadzących współpracę z zagranicą, redakcjach, wydawnictwach czy biurach tłumaczeń, może też prowadzić szkolenia językowe dla różnorodnych grup odbiorców, w tym z zakresu wybranych języków specjalistycznych.